Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes finalitzats Unitat TIC

Projectes finalitzats

Projectes finalitzats des del 28/06/2019 fins al 02/12/2019

Projectes comuns o transversals finalitzats al segon semestre 2019

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
Adaptació i implantació aplicació de gestió de viatges Totes Aplicació per gestionar les peticions de viatge del PDI i PAS de la UTG, amb circuit d'autoritzacions, comunicaciño amb agència i suport per a les liquidacions Simplificar i homegeneitzar processos/ poder donar servei a escala UTG
Projecte de traspas de la gestió PC PAS a UPCnet (plataforma GED) - PCs PAS ADmin FIB i ETSETB ETSETB, FIB Els PCs de personal FIB no TIC s'han de reinstal.lar i migrar a nou domini XXI Poder cobrir la manca de personal de suport amb el servei de UPCNet
 Homegenitzar els PCs del PAS de la UPC
Posada en marxa gestor incidències de la UTG Totes Eina de tíqueting de la UTG connectada amb mailtotiquet Registrar totes les incidències
Tramitació peticions i compres Pla TIC 2019 ETSETB, FIB, EEL, CS, FIS Tramitació de peticions cofinançament Pla TIC
Realització de les comandes
Renovació equip obsolet
Adaptació a nova VPN de la UPC - Adaptació tallafocs i servidors FIB… Canvi regles dels tallafocs i servidors per adaptar-se a nous rangs de direccionament utilitzats per la VPN  Millora de la seguretat. Utilitzar serveis corporatius
Adaptació a nova VPN de la UPC - estacions treball i portàtils FIB… Instal·lació de nous clients a estacions de treball i portàtils Millora de la seguretat. Utilitzar serveis corporatius
Pilot de monitorització a plataforma UPCnet UTG, TSC Valoració del sistema
Poder monirtoritzar serveis comuns i de les unitats
Aprofitar servei corporatiu

 Projectes específics de les unitats acadèmiques finalitzats al segon semestre 2019

Projectes específics de les unitats acadèmiques Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
AC: Anàlisi del sistema d’impressió AC Valoració del sistema Ús del servei corporatiu
AC: IaC - Provisionament Ubuntu18 AC Actualització a la darrera versió LTS Equips actualitzats
 Reforçar la seguretat
AC: IaC/DevOps – Actualització a Puppet5 AC Actualització de la versió existent Elasticitat de la infrastructura al tractar-la com a IaC
EEL: Canvi entorn Cloud UPC a nou Cloud UPC EEL L'entorn cloud UPC s'actualitza i cal migrar els servidors existents al nou entorn Actualitzar entorn cloud
EEL: Migració CPD EEL a edifici OMEGA EEL Trasllat de tots els servidors a CPD UPC Millorar disponibilitat
Estalvi energètic
Poder concentrar els equips de la UTG a un únic lloc
EIO: Creació d'una nova imatge estació en Windows 10 EIO Imatge del sistema operatiu Windows i aplicacions emprades pel departament EIO habitualment Instal·lacions i reinstal·lacions amb software actualitzat
ETSETB: Mobilitat Acords ETSETB Incorporar la gestió dels Acords a l’aplicatiu de Mobilitat
ETSETB: TFE ETSETB Adaptació noves peticions d’Equip Directiu (incorporar àrees temàtiques, dipòsit i canvis per GEF)
FIB i AC: Adeqüació aula sistemes operatius al Mòduls D6 FIB,AC Connexió de l'aula a la xarxa de la FIB i renovació dels equips per altres de sgona ma Equips més actualitzats i integrats a laboratoris i sistema de gestió de la FIB
 La FIB disposarà d'una aula gran adicional per a les assiganures de sistemes operatius
FIB: Ampliació núm. llocs de treball aules informàtiques (C6-S303) FIB Obres, instal·lacions i instal·lació de nous ordinadors per ampliar llocs de treball de l'aula C6-S303. Trasllat de l'aula JEDI i del despatx de operació del C6. Disposar d'aules més grans per adequar-se a les necessitats de la FIB
FIB: Anàlisi i Implementació de nous indicadors quadre comandament FIB FIB Incloure indicadors de les accions de millora del rendiment dels estudiants FI (TFG) Disposar d'eines de suport a la presa de decissions respecte als estudiants de Fase Inicial
FIB: gestió TFGs i TFMs
FIB: Migració a Windows 10 laboratoris informàtics de la FIB FIB Migració a windows10 amb servidors en AD (samba4) a les
 aules. Fins ara no hi havia Active Directory a les aules. Implica canviar el SO dels clients i modificar tota la
 infraestructura de servidors/altes alumnes/etc. que hi ha darrere per
 adequar-ho
Actualitzar sistema operatiu que fan servir estudiants/professors per a docència
 Sistema compatible amb darreres versions HW PCs Pla TIC
FIB: Migració API python 2 a 3 FIB Incompatibilitat de Python 2 amb 3
FIB: Migració sistema backup (fase estudi inicial) FIB Antic sistema obsolet Migració sistema a un actual i canviar backup cintes a disc
FIS: trasllats CPD planta 2 al CPD Besòs FIS Trasllat del clúster dels grups de física de la planta 2 (històricament Departament del FEN) al CPD del Besòs.
MAT-ETSETB: Migració CPD MAT-ETSETB a edifici OMEGA/Vertex MAT
TSC: Ampliació del servei de dades de recerca per a Teledetecció TSC Actualització i ampliació del servei d'emmagatzematge de dades amb Glusterfs del grup de recerca RSLAB. Ampliació de la capacitat i disposar del sistema amb els servidors atualitzats a la darrera versió.
TSC: Automatització d'adquisició i classificació de dades de LIDARLAB TSC Sistema automàtic de classificació de dades obtingudes de les mesures del laboratori de LIDAR. Millora de l'organització i la disponibilitat de les dades per tal de facilitar el processat posterior.
TSC: Nou servei d'accés segur a recursos de recerca (VPN) TSC Actualització i millora del servei de VPN d'accès a recursos de recerca. Millorar el servei actual d'accés segur a recursos de recerca, augmentant-ne la capacitat (nombre d'usuaris concurrents), l'amplada de banda i la disponibilitat.


 

Projectes comuns o transversals finalitzats al primer semestre 2019

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
Projecte de traspas de la gestió PC PAS a UPCnet (plataforma GED) - PCs C6S1 i Doctorat UTG PCs i repositori del PAS gestionat per UPCnet Poder cobrir la manca de personal de suport amb el servei de UPCNet
 Homegenitzar els PCs del PAS de la UPC
Suport TIC al projecte d'adequació dels espais de la UTG UTG C6S1: Adequació espai, connexió xarxa, telefonia i coordinació trasllat
FIS: Comunicacions I firewall bridge a l’espai B4-003 per a la unitat de Doctorat
Adequació C6S1 i espai doctorat
Organització de la Unitat TIC de la nova UTG UTG Organització adaptada a model UTG
 Gestió del canvi...
 Pla de desenvolupament de competències de l'equip
 Trasllat a nous espais (en alguns casos)
Aprofitar reorganització per millorar eficiència, coordinació entre els tècnics i aprofitar sinergies
Posada en marxa web UTG UTG Web operativa 1/3
Millores posteriors descripció serveis
Millorar comunicació
Adequació de permissos i aplicacions al canvi a UTG UTG Demanar permisos/adaptacions aplicacions de gestió corporatives: identificar i sol·licitar canvis necessaris a responsables dels sistemes de informació corporatius. Que tot funcioni bé un cop realitzats els canvis a la base de dades de personal derivats del canvi RLT
Posada en marxa nou sistema de reserves de la UTG FIB, EEL, ENTEL, OE, FIS… Aplicació de reserva per a sales de reunions i presentacions que no requereixen reserva periòdica Simplificar les reserves als usuaris / Amb la creació de la UTG es necessita homogeneitxar processos
Posada en marxa butlletí UTG Totes Butlletí enviat
Millores posteriors descripció serveis
Millorar comunicació Projectes específics de les unitats acadèmiques finalitzats al primer semestre de 2019

 

Projectes específics de les unitats acadèmiques

Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
AC: Actualització i renovació intranet AC Actualització de la plataforma Eliminem Drupal obsolet
AC: Actualització i renovació LoadBalancers AC Actualització cap a una plataforma mixta física-virtual Reducció del cost
AC: Aplicació Damero AC Organització de la docència del Departament Generació automàtica de llistes de professorsxassignatura
 Suport a la planificació docent
AC: Aplicació de gestió d'actes AC Gestió de la convocatòria i de la documentació relacionada amb Juntes i Consells Eliminem Drupal obsolet
AC: Aplicació gestió contingut pantalles informatives AC Permetre la gestió dels continguts per part del/la secretari/a del departament Gestió més dinàmica de la informació
AC: Renovació parcial del clúster de computació AC Adquisició equips
 Renovació 13 nodes
Augment de la capacitat de la infraestructura
EEL: Instalación firewall nuevo CPD EEL Instalación servidor firewall para el nuevo CPD Seguridad
EEL: Modificaciones en la aplicación de la Bolsa de Trabajo del Patronato EEL Adaptar con peticiones del PDI responsable del Patronato Mejor usabilidad
EEL: Renovación equipos aula de postgrado EEL Instalación del pc y el proyector Renovación
EEL: Renovación servidor administración EEL El actual está fuera de mantenimiento
EIO: Virtualitzadores EIO migrades a Ubuntu EIO Les tres virtualitzadores del CPD migrades al sistema operatiu Ubuntu Major rendiment i fiabilitat
ENTEL: Renovació equips xarxa C5 (espai recerca ENTEL). Direccionament privat. ENTEL   Equips actualitzats i en manteniment
ETSETB: Acollida del nou Equip Directiu ETSETB Equips de treball i entorn pel nou Equip Directiu.
ETSETB: Actualització de la xarxa a 1Gb Aularis A2 ETSETB
ETSETB: Convenis ETSETB Posada en marxa dels Convenis de Pràctiques d'Empresa Curriculars
ETSETB: Convenis-ED ETSETB Integració del Grau E.Dades al aplicatiu de Convenis no curriculars
ETSETB: Ravada (Projectes de suport a l’activitat docent) ETSETB Evolucionar el producte
FIB: Amplicació num llocs de treball aules informàtiques FIB Ampliació aula A5S102
FIB: Beques per Màsters FIB Automitzar procediment de petició de beques
FIB: Integració del Racó amb el nou sistema de Single Sign On de la UPC FIB Integrar Racó de la FIB amb adAS SSO Evitar tenir un CAS propi
 Obrir la possibilitat de autetificació via UNIFICAT
FIB: nova eina de confecció dels tribunals FIB Implementar nova eina de confecció dels tribunals
FIB: Ordre de Matrícula per Màsters FIB Implementar nou ordre de matrícula dels màsters
FIB: Posada en marxa servei d'escriptoris remots (RAVADA) a la FIB FIB Escriptoris virtuals per assignatures concretes
 Accés a l’estudiantat
FIB: Renovació equips laboratoris informàtica (Pla TIC i finançament FIB) FIB Adquisició equips i Renovació 3 aules informàtiques Equips actualitzats i en manteniment
FIB: Renovació equips xarxa aules A5 (Pla TIC i finançament FIB) FIB Adquisició i renovació dels equips Equips actualitzats i en manteniment
FIS: Actualització dels servidors obsolets del que era el Departament del FEN     Tancar forats. Actualitzar serveis per desprès poder-los migrar amb més facilitat (cPanels, per exemple)
FIS: Migració de les dades del Clúster de fluids a un volum iSCSI FIS   Escalabilitat en el volum d’enmagatzematge, seguretat I redundància de les dades.
FIS: Migració dels contenidors OpenVZ a màquines virtuals amb KVM I Libvirt. FIS    
FIS: Tancar autenticació per password a tots els clústers de càlcul del departament FIS   Tancar forats, minimitzar l’exposició dels serveis.
MAT: Assumir tots els serveis secció MAT al Campus Nord MAT Assumir el serveis TIC de la secció de MAT a l'edifici OMEGA Adaptar-se a model UTG
MAT-ETSETB: Ampliació capacitat servidors grup IONSAT MAT Afegir discos i reconfigurar sistemes de fitxers Ampliació de capacitat i millora del servei
MAT-ETSETB: Renovació equips xarxa MAT-ETSETB al C3. Rang privat 10.4.104.0/24     Equips actualitzats i en manteniment
RDLab: Canvi ubicació CPD Omega CS Canvi d'ubicació física dels servidors No tenim espai de creixement per servidors
RDLab: Connexió redundant a 10Gb amb la troncal UPC CS Tenir connectivitat redundada a la troncal Tenir connectivitat redundada a la troncal
RDLab: Estudi de migració webs a CPANEL CS Uniformitzar la gestió de webs de projectes i congressos Actualment la gestió és manual
RDLab: Gestor de cues Slurm CS Actualització del gestor de cues HPC El gestor actual no evoluciona i està fora de manteniment (SGE)
RDLab: Renovació de certificats web (https) CS Tenir certificats web no caducats Els certificats actuals caduquen a l'estiu
TSC: Actualització del servei d'enregistraments CASTER per a docència i recerca TSC Actualització del sistema d'enregistrament i del servidor a la versió actual per corregir inestabilitats i evitar errors recorrents en l'aplicació. Millora de l'estabilitat del servei i preparació per adaptar-se a la futura solució UPC basada en Opencast.
TSC: Migració de webs de TSC a Genweb TSC Trasllat dels portals web de TSC, doctorat i diversos grups de recerca al Genweb de la UPC. Unificació de la gestió dels serveis web del Departament i millorar-ne la disponibilitat.
TSC: Migració del servei de gestió de viatges del TSC a la nova aplicació de viatges de la UTG TSC Exportació de dades i adaptació a les especificacions funcionala de la nova aplicació de gestió de viatges. Homogeneitzar les eines de suport a la gestió de la recerca.
TSC: Migració parcial CPD TSC a edifici Vertex TSC Trasllat dels servidors que hostatgen els serveis principals de TSC. Millora de la disponibilitat
dels serveis i reducció de
consum al CPD per poder-hi
instal·lar nous equips.
TSC: Migració webs de recerca al cPanel UPC TSC Agrupació de tots els serveis web específics de suport a la recerca fent ús de l'entorn cPanel UPC. Disposar d'un sistema únic, àgil i robust per a la gestió de webs de projectes de recerca.
TSC: Nou servei Drive-TSC basat en Nextcloud TSC Consolidació del servei al nou núvol TSC (Openstack+CEPH), actualització del servei d'Owncloud 9.1 a Nextcloud 10 i aplicar millores de rendiment amb MaxScale. Solucionar problemes de compatibilitat, ampliació de la capacitat i millorar el rendiment del servei.
TSC: Núvol de serveis de TSC amb OpenStack TSC Actualització i ampliació del núvol de serveis amb OpenStack+CEPH. Resoldre colls d'ampolla i millora del rendiment dels serveis comuns per a PDI, PAS i Est.