Comparteix:

Projectes finalitzats Unitat TIC

Projectes finalitzats

Projectes finalitzats al 2023 

Projectes finalitzats al 2022 

Projectes finalitzats al 2021 

Projectes finalitzats al 2020 

Projectes finalitzats des del 28/06/2019 fins al 02/12/2019

Projectes comuns o transversals finalitzats al 2023 (actualitzat 15/12/2023)

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Breu descripció Estat
Aplicació gestió de compres de les UTGs 2023 (Cartera de Projectes UPC) Totes Evolutiu aplicació de compres UTGs 2023
- Pilots i posada en producció a 2-3 UTGs addicionals
- Noves funcionalitats i millores
9è Premi a la Qualitat de la Gestió Universitària 2023
http://hdl.handle.net/2117/393500
Finalitzat (continuarà projecte cartera 2024)
Aplicació gestió de compres de les UTGs 2022 (Cartera de Projectes UPC) Totes Nova aplicació de gestió de compres adaptada al nou marc de desenvolupament aplicacions UPC i amb noves funcionalitats:
- Pilots i posada en producció a 7 UTGs
- Millores usabilitat derivades del pilot
- Millorar eficiència gestió comandes i inventaris, especialment de l'àmbit TIC i tallers
- Millora integració amb Sistemas de Informació Corporatius (integració SAP gestió actius fixos, GDOC)
- Sistema d'ajuda per a la generació de comandes del Pla TIC

Finalitzat
Projecte de documentació UTG Totes Crear entorn per disposar de la documentació tècnica de les diferents unitats. Harmonitzar la documentació de suport tècnic per a actuacions crítiques. Finalitzat
Pla TIC 2021 PDI i PAS (Recepció i Renovacions equips) Totes Renovació equips PAS i PDI - Recepció, Inventari, Instal·lacions i Renovacions equips aprovats a la convocatòria PlaTIC2021 Finalitzat
Automatització generació imatge windows PC PDI i PAS Tècnic Totes Millora procediment generació imatge windows PC PDI i PAS Tècnic amb MDT per que serveixi per a tots els departaments Finalitzat
Projecte pantalles senyalització digital per a les unitats Totes Definició del model de servei i instal·lació de les eines Finalitzat Pilot amb EEL. Pendent d'escalar a altres unitats UTG
Adequació apl. reserves a noves necessitats Coordinació Campus Nord Adequació apl. reserves a noves necessitats Coordinació Campus Nord 100%

Projectes específics de les unitats acadèmiques finalitzats al 2023 (actualitzat 15/12/2023)

Projectes àmbit Recerca i Departaments Unitats afectades Descripció breu Estat
Migració correu electrònic de part dels departaments amb domini propi. AC, TSC, ENTEL Valorar pros i contres de la migració dels departaments amb domini propi, aprovació òrgans govern departaments i executar-la si escau. 100% TSC
100% AC usuaris passats . En procés migrar llistes
100% ENTEL
95% ETSETB.
AC: Millora rendiment sistemes de fitxers compartits AC Estudi i implementació de millora del rendiment dels diferents sistemes de fitxers compartits en xarxa: CephFS, NFS, mètriques, connectivitat 10 Gbps, etc. Finalitzat
AC: Migració relay/Migració a correu UPC AC Optimització del servei de relay de correu Finalitzat
AC: Avaluació de CephFS (inclós a Millora rendiment sistemes de fitxers compartits) AC Valoració del sistema Finalitzat
AC: Actualització nodes clústers AC Manteniment evolutiu Finalitzat
AC: Actualització Foreman AC Manteniment evolutiu Finalitzat
AC: Actualització nodes cluster Minerva AC Manteniment evolutiu Finalitzat
AC: Imatge del PC del PDI AC Actualitzar la imatge de linux pels PCs del PDI i incorporar l'ús de la imatge MDT de la UTG Finalitzat
ESSI: Migració del correu electrònic als servidors de la UPC ESSI Aprovació òrgans govern departaments, preparar script i executar-la si escau. Finalitzat
CS-ESSI: Migració servidors Sun Solaris a màquines virtuals GNU Linux CS,ESSI Virtualització, actualització de plataformes:
- relay correu
- forward proxy web
Finalitzat
CS-ESSI: Migració a Servei Còpies de Seguretat de la UPC CS,ESSI Millora de la seguretat de les còpies amb redundància del servei Finalitzat
CS-ESSI: Adaptació imatges d’equips personals CS,ESSI Adaptar a les necessitats específiques del servei Finalitzat
EEL:Renovacion de dos switch del C4 y C5 EEL Cambiar dos equipos de comunicaciones de los edificios C4 y C5 Finalitzat
EEL:Actualizar router/firewall del C4 y C5 EEL Sustituir equipo que hace de firewall y router en el C4 y C5 Finalitzat
ENTEL: Traspàs del correu @entel.upc.edu a @upc.edu ENTEL Proporcionar el servei de correu de tots els usuaris des del servei de la UPC. Finalitzat
IDEAI: posada en marxa suport bàsic suport ET Finalitzat
FIS: trasllat equips i tancament sala tècnica B4-202 FIS Trasllat dels equips a CPD OMEGA i tancament de la sala B4-202 del Departament Finalitzat
FIS: Desplegament de TurnItOn/WakeOnLan als equips del Departament plantes 0,1 B4-B5 FIS TurnItOn o alternativa 100% funcional amb GNU/Linux Finalitzat
FIS: sensor de temperatura sala B5-004 FIS Desplegament i programació del microcontrolador ESP32 i integració amb el sistema ICINGA2 per monitorar temperatura i humitat sala B5-004 Finalitzat
FIS: desenvolupament d'un script per connectar-se a la VPN FIS Alternativa a Forticlient per GNU/Linux atès que el client oficial NO funciona correctament Finalitzat
FIS: Desplegament d'un sistema d'escaneig de vulnerabilitats FIS Desplegament d'openVAS i automatització de tasques d'escaneig de totes les xarxes i equips del Departament a tots els campus Finalitzat
FIS: migració del servei de cloud del grup mmn a un servidor nou al CPD OMEGA FIS Migració del servidor vell de cloud a un nou servidor enracat al CPD OMEGA. Trasllat de la cabina de Castelldefels al CPD OMEGA. Finalitzat
FIS: Desplegament de fuckRocks al clúster de Castelldefels atria FIS Desplegar fuckRocks al clúster @atria a Castelldefels https://docs.utgcntic.upc.edu/748/FuckRocks/ Finalitzat
FIS: desplegament del sistema VDI per al grup Morfos FIS Desplegament d'un sistema VDI per als membres del grup Morfos Finalitzat
FIS: Traspàs aula E.F a la gestió de la UTGCNTIC Docència (Telecos) FIS Cedir la gestió informàtica de l'aula E.F a l'Escola de Telecos. Finalitzat
RDLab: Ampliació servei MyDisk CS Millora del rendiment , arquitectura, disponibilitat i capacitat del servei cloud d'emmagatzament i compartició de dades. Integració amb MyTalk. Migració a NextCloud v 20.x Finalitzat
RDlab: Millora del sistema de monitorització (grafana) CS Millorar el servei de monitorització, detecció i reacció Finalitzat
TSC: Ampliació plataforma CEPH TSC Afegir nous nodes al servei d'emmagatzematge de dades Finalitzat
TSC: Plataforma disaster recovery TSC Instal·lació d'un servei de recuperació de desastres al CPD Omega Finalitzat
TSC: Millora climatització CPD D5 TSC Tancament en cub dels servidors per millorar-ne la climatització. Finalitzat
TSC: Gestió de les configuracions dels equips de xarxa TSC Nou sistema de gestió de les configuracions per facilitar una resposta ràpida en cas d'incidents. Finalitzat
TSC: Gestió de secrets TSC Disposar d'una eina amb capacitat de poder guardar secrets i a la vegada tenir una auditoria d'aquests, tot integrat amb OIDC del LDAP del Departament. Finalitzat
TSC: Estudi d’implantació de plataforma per a la recerca basada en OpenOnDemand TSC Millora la experiència d'ús del cluster d'alta computació CALCULA mitjançant la plataforma OpenOnDemand, dotant l'usuari d'una interfície web per poder engegar sota demanda aplicacions interactives, escriptoris remots i tenir accés als seus fitxers. Finalitzat
TSC: Implantació de TurnItOn TSC Aplicació progressiva i sota demanda de la utilitat per engegar i aturar els equips personals. Finalitzat
TSC: Actualització del servei Infopanel TSC Renovació de pantalles i controladors, actualització del programari. Finalitzat

Projectes àmbit Docència Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
Projecte horaris UPC FIB, ETSETB Aplicatiu de Horaris de la UPC. Des de la UTG es dona suport documental i temps de programació Finalitzat
Equipament docent aules i WIFI 2021 FIB, ETSETB Renovació equips aules i WIFI Finalitzat
Estudi de l'estat de les aules A2 ETSETB Millora de les aules S105 i S103 Finalitzat
ETSETB: Programa de calendarització per UGEGiM ETSETB Calendarització dels procesos d'avaluació, matricula, TFE, etc Finalitzat
ETSETB: Adequació sala direcció ETSETB Adequació de la sala segons requeriments de la direcció per fer-la híbrida i multifuncional (audivisuals) Finalitzat
ETSETB: Sistema de repositori de fitxers per aplicatius ETSETB Utilització una implementació de sw lliure del model S3 d'amazon Finalitzat
ETSETB: Gestió integral dels PAE ETSETB Aplicatiu per donar suport als Projectes Avançats d’Enginyeria
S'ha fet el necesari per la posada en marxa
Finalitzat
FIB: Implantació del nou Sistema de Informació del Practicum FIB Finalitzat
FIB: Adequació del flux de TFM a la nova normativa aprovada FIB S'ha aprovat una nova normativa que inclou entre d'altres coses seguiment pels TFM Finalitzat
FIB: Generació automàtica de la portada de TFG/TFM FIB Finalitzat
FIB: Nou algorisme de tribunals TFG GEI i revisió TFM MSEC FIB Pel sorteig de gener es refarà l'algorisme de generació de tribunals per garantir un repartiment equitatiu entre departaments Finalitzat
FIB: Adaptació Guies Docents a nova normativa Activitats Dirigides FIB Finalitzat
FIB: Migració plataforma jutge a nous servidors FIB, CS-RDLAB Migració del jutge a nous servidors adquirits Finalitzat
FIB: Remodelació aules A5S111 i A5S112 FIB Ajuntar dues aules informàtiques Finalitzat
FIB: Instal·lar nous braços robòtics i robots mòbils al laboratori d'ESAII FIB Finalitzat
FIB: Servei Media FIB: Alternatives a futur FIB Estudiar solucions per substituir el servei de MediaFIB. ZonaVideo (UPC) com alternativa en la gran majoria dels casos i cercar alternatives integrables pels altres  Finalitzat.

Projectes comuns o transversals finalitzats al 2022 (actualitzat 15/12/2022)

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
Incorporar Coordinació de Campus a la nova aplicació de reserves de la UTG

Totes

 

Incorporació dels horaris de les tres escoles del Campus al Sistema de Reserves de la UTG i reserva de les aules per part de Coordinacio CN Finalitzat (manteniment 2023)
Refactorització aplicació gestió de compres (Cartera de projectes UPC 2021) Totes Nova aplicació de gestió de compres adaptada al nou marc de desenvolupament aplicacions UPC i amb noves funcionalitats:
- Gestió del workflow de tramitació de comandes i inventari adaptat per a qualsevol UTG.
- Millorar eficiència gestió comandes i inventaris, especialment de l'àmbit TIC
- Millora integració amb Sistemas de Informació Corporatius (pex.e ingesta automàtica projectes CTT)
Finalitzat (continua amb nou projecte per a 2022)
GURU evolutiu 2022 i 2021 Totes Adaptació a nou S.I. personal UniversitasXXI
Noves funcionalitats a GURU i/o desplegament a tots els departaments
- suport a la automatització de llistes.
- suport a la generació de la memòria
- suport a les altes d'usuaris
- consultes de doctorat
Finalitzat (manteniment a 2023)
Millores servei GET Totes Automatització de instal·lacio drivers Finalitzat
Pla TIC PDI 2020 Totes Renovació equips PDI convocatòria 2020 Finalitzat
Pla TIC 2021 PDI i PAS (Comandes) Totes Renovació equips PAS i PDI - Realització comandes a proveïdors segons equips aprovats a la convocatòria PlaTIC2021 Finalitzat
Consultor per àrea de Doctorat Totes Oferir consultes adhoc sobre les vistes de prisma, en mode autoservei a la Unitat de Doctorat Finalitzat
Model estació GET PAS Tècnic Totes Adaptar el model GET amb funcionalitats (p.ex. makemeadmin, windows subsystem for linux, windows sandbox) que es facin més idoni per a estacions de treball que requereixen més flexibilitat (p.e. tècnics taller, desenvolupadors...) Finalitzat
Web Serveis UTG Totes Estructurar guia i informació del serveis en format més usable Finalitzat

Projectes específics de les unitats acadèmiques finalitzats al 2022 (actualitzat juliol 2022)

Projectes àmbit Recerca i Departaments Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
RAVADA gVDI (Cartera de projectes UPC 2021) ETSETB, TSC Fer possible el desplegament d’entorns de treball virtuals amb potència gràfica aportada per GPUs mitjançant Ravada VDI. Finalitzat
AC: renovació i actualització del clúster de docència boada AC, FIB Renovar els nodes i actualitzar software Finalitzat
AC: Migració App Usuari Únic a GURU AC, UTG Integració de Usuari Únic amb GURU Finalitzat
AC: IaC/DevOps – Pilot containers Docker AC Pilot amb grup de recerca ICARUS Finalitzat
AC: Actualització cPanel AC Manteniment evolutiu Finalitzat
AC: desplegament nou clúster de LoadBalancers AC Finalitzat
AC: Actualització d'OpenNebula AC Finalitzat
CS-ESSI: Renovació del servei webmail CS,ESSI Actualització de l'antic webmail a un de mes modern (roundcube) i posar-lo a un servidor linux i no Solaris Finalitzat
EEL:Actualizar equipos de comunicacion entre C4-C5 EEL Sustituir equipos de comunicaciones entre C4 y C5 Finalitzat
EEL:Ampliar cobertura Eduroam en C4 y C5 EEL Ampliar numero de APs y mover algun equipo existente para mejorar la cobertura EDUROAM Finalitzat
EIO: Traspàs serveis TIC secció industrials a UTG Industrials EIO, UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGAIB Finalitzat
EIO: Avaluació servei CPANEL UPC EIO Analitzar la possibilitat de migrar les planes hostatjades a www-eio.upc.edu al servidor CPANEL descartat
EIO, OE: Fusionar xarxes EIO,OE Finalitzat
ENTEL: Migració CPD ENTEL a edifici Vèrtex ENTEL Trasllat servidors a CPD corporatiu al Vèrtex Finalitzat
FIS: Virtualitzadora a CPD OMEGA per TICS FIS Desplegar les KVMs per tenir equips de treball al CPD OMEGA i no dependre dels equips de despatxos Finalitzat
FIS: instalacio nova versio cluster d'astrofisica al CPD Besos FIS Instalacio de Rocks Clusters 7 al cluster del grup del Dr Jordi Jose Finalitzat
FIS: NFS a la seccio FIB FIS Us de NFS al servidor de calcul simcalc, el clients son els ordinadors dels estudiants que utilitzen aquest servidor per calculs curts. S'esta desenvolupant un sistema de scheduling especific, i els ordinadors amb potencia de calcul s'integraran com a nodes de calcul, formant un cluster amb el servidor simcalc. Finalitzat
FIS: Desenvolupament d'una sol·lució alternativa a Rocks Cluster : fuck-rocks FIS Degut a EOL de Centos, alternativa d'automatizació d'instal·lació de nodes de càlcul amb Debian pre-seed Finalitzat
FIS: Reinstal·lació del cluster de FLUIDS integrat amb FuckRocks FIS Finalitzat
FIS: trasllat dels servidors de càlcul dels Aeros de Castelldefels FIS Trasllats dels 3 nodes de càlcul del grup Aeros de Castelldefels al CPD BESÒS Finalitzat
TSC: Estudi d’alternatives a OpenVPN TSC Renovació del servei de xarxa privada virtual per millorar-ne el servei. Finalitzat
TSC: Nova infraestructura de còpies de seguretat TSC Instal·lació de nou servidor de còpies de seguretat per al núvol privat de serveis i emmagatzematge distribuït del departament. Finalitzat
TSC: Migració de servei de dades de recerca basat en GlusterFS a CEPH TSC Integració de serveis de dades de grups de recerca en una plataforma única del departament. Finalitzat
TSC: Migració servei de correu de TSC a UPC TSC Proporcionar el servei de correu de tots els usuaris des del servei de correu de la UPC. Migrar llistes de distribució Finalitzat
TSC: Sistema d'orquestració i desplegament en entorns d'escriptoris locals Windows TSC Disposar d'una eina per facilitar el desplegament i la configuració d'escriptoris locals basats en Windows. Finalitzat
TSC: Nova plataforma de gestió d'actius TSC Implantar la gestió d’actius amb GLPI-FI / OCS Inventory Finalitzat
TSC: Sistema de control extern de l’estat dels serveis TSC Fer possible l'observabilitat de les mètriques dels serveis des de l’exterior de la xarxa Finalitzat
Projectes àmbit Docència Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
Revisió model servei aules docents Campus Nord ETSETB, FIB Millora de l'atenció a l'usuari i reducció de ineficiència /duplicitats/buits.
Ser capaços de donar suport a nous models de docència (aules híbrides, suport audiovisual,...)
Cal treball conjunt amb Coordinació de Campus Nord i en la UTG Camins i UPCnet
Finalitzat
Equipament docent obsolet 2021 FIB, ETSETB Renovació equipament obsolet escoles 2021 Finalitzat
Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a marc llengües UPC FIB, ETSETB Finalitzat
ETSETB: Adequació del CPD (Racks, Switchos, Servidors) ETSETB Sanejament i ordenació Finalitzat
ETSETB: Nou sistema de virtualització docent ETSETB Virtualitzadora per projectes específics de docència Finalitzat
RAVADA evolutiu 2021 ETSETB Evolucionar el producte i el servei Finalitzat
ETSETB: Integrar els Laboratoris del TSC al sistema de suport TIC i política de gestió de l´ETSETB ETSETB Finalitzat
ETSETB: Migrar servidors Ravada al CPD Omega ETSETB Finalitzat
ETSETB: Sistema de calendari per planificar Avaluació i Matrícula ETSETB Desenvolupar aplicatiu per planificar calendaris Finalitzat
ETSETB: Integració Laboratoris de Telemàtica al sistema de suport TIC i política de gestió de l'ETSETB ETSETB Finalitzat
ETSETB: ePlaDoc manteniment ETSETB Adaptació del programa de planificació I calendarització dels nous plans d’estudi Finalitzat (Manteniment al 2023)
ETSETB: Nou sistema de virtualització docent ETSETB Virtualitzadora per projectes específics de docència Finalitzat
ETSETB: TFE Tribunals ETSETB Millora en la confecció dels Tribunals
S'ha adaptat a les peticions de confidencialitat
Finalitzat (manteniemnt al 2023)
ETSETB: Migració a la nova aplicació de reserves per a la UTG basada en Booked ETSETB Finalitzat (manteniemnt al 2023)
ETSETB: Renovació Equips Laboratoris docents Telemàtica ETSETB,ENTEL Finalitzat
ETSETB: Renovació equips aules docents S102 i S104 Telemàtica ETSETB,ENTEL Renovació 24 equipos en 2 aules docents C3 Finalitzat
ETSETB: Integració sistemes d'imatges laboratoris Entel i Aules informàtiques A2 ETSETB Finalitzat
FIB: Desenvolupament del Sistema de Informació i Gestió del Practicum FIB Desenvolupament del sistema de gestió del Practicum del Màster de Secundària d'acord amb el nou marc de desenvolupament. Implantació es fa com a projecte separat Finalitzat
FIB: nova aplicació de seguiment de pràctiques d'empresa FIB Finalitzat
FIB:Actualitzar sistema CAYIN FIB HW obsolet, buscar solucions alternatives. Finalitzat
FIB: Update Servidors opengnsys a versions actuals FIB Update Servidors opengnsys a versions actuals. Finalitzat
FIB: Sales de reunions FIB Adaptació i reformar la infraestructura multimèdia d'aquelles sales que ho requereixin al B6 Finalitzat
FIB: updates i migracions software docencia a nous servidors FIB Actualització i migracions necessàries pels serveis i programaris de docència: gitlab, oracle (dbassig), mediawiki Finalitzat
FIB: Migració estacions de treball tècnics inLab a GET FIB, InLab Finalitzat
FIB: Aplicació mobilitat internacional - incoming FIB Incorporar transcript of records Finalitzat
FIB: Aplicació mobilitat internacional - outgoing FIB Substitució de l'aplicació antiga Finalitzat
FIB: Migració racó FIB Servidor Virtual +SW Finalitzat
FIB: Upgrade xarxa FIB a 10Gbps (primera fase) FIB Connexió dels aularis A5, C6, B5 i l'edifici B6 a l'edifici OMEGA i a la troncal a 10 Gbps. Quedarà per una segona fase ampliar imfrastructura commutadors per poder connectar servidors a 10Gbps Finalitzat
FIB: Renovació firewalls servidors FIB Canvi Firewalls en alta disponibilitat de la xarxa de servidors Finalitzat
FIB: Renovació cablejat i racks Laboratoris AC D6003, D6003bis FIB, AC Canvi de racks i canvi de clablejat de xarxa a categoria 6 Finalitzat
FIB: Millores PCs equips AC D6003, D6003bis FIB, AC Substitució de discos per discos SSD i altres millores de rendiment Finalitzat
FIB: Insta·lació nou tòtem informació a la plaça de la FIB FIB Instal·lació del nou equip i nou software Xibo de cartelleria digital. Implementació de les pantalles amb contingut automàtic Finalitzat
FIB: Incorporació al Racó informació de PRISMA sobre estudiants amb necessitats especials FIB Finalitzat


Projectes comuns o transversals finalitzats al 2021

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
Pla TIC 2020 Totes Renovació equips aules, PAS i direccions convocatòria 2020 Finalitzat
Nova aplicació de reserves per a la UTG basada en Booked Totes Implantació nova eina reserva amb capacitat de fer reserves recurrents, establir quotes... Finalitzat

Projectes específics de les unitats acadèmiques finalitzats al 2021


 Projectes àmbit Recerca i Departaments Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
AC: Actualització Ceph Octopus AC Actualització Ceph de Mimic a Octopus Finalitzat
AC: Actualització Puppet AC Actualització de Puppet 3 (Ubuntu) a Puppet 6 (Puppetlabs) Finalitzat
AC: Gestió automatitzada dels comptes d'alumnes al cluster docent AC Altes i baixes automatitzades dels comptes d'alumnes, gestió de les credencials d'accés per part dels professors responsables d'assignatures, reports d'ús del cluster Finalitzat
AC: Instal·lació de dues TV a sales comunes AC Connexió per cable i wifi Finalitzat
AC: Migració OwnCloud a NextCloud AC Migració del servei a plataforma Nextcloud i afegir nous serveis relacionats (edició de documents Office, gestió de contrasenyes, creació de diagrames, etc.) Finalitzat
AC: Proposta gestió VDI al DAC AC Estudi de les opcions per oferir Virtual Desktops i realització d'un pilot Finalitzat
AC: Snapshots històrics AC Mantenir snapshots històrics Finalitzat
CS-ESSI: Nova documentació d'usuari CS,ESSI Eliminació de les antigues www i intranet (parcial) de la UGDSI Finalitzat (Finalitzat a 2021)
CS-ESSI: Sustitució de les aplicacions de gestió de la intranet als nous serveis de la UTG CS,ESSI Migració a les eines de treball de la nova UTG
- Directori dels departaments
- Eina de reserves
Finalitzat
CS: Reorganització dels serveis de la UGDSI a la secció GIE (ETSEITB) CS Simplificar arquitectura i preparar traspas a la UTGAIB Finalitzat
EIO: Migració CPD EIO a edifici Vertex EIO Trasllat de tots els servidors a CPD UPC Finalitzat
ENTEL: Ampliació cabina blades Dell ENTEL Ampliació de 2 nodes cabina CMC Dell per a grups de recerca Finalitzat
FIS: canvia adreçament públic a privat FIS Finalitzat
FIS: desplegament del node de càlcul DF a Castelldefels per al grup d'Aeros FIS Equip mde càlcul amb necessitats específiques d'accés a RAM per al grup de fluids a Castelldefels Finalitzat
FIS: dimplementació de MalTrail FIS Implementació dels sensors amb MalTrail al servidor DHCP, servidors de Dpt, clústers i FW de Doctorat Finalitzat
FIS: substitució equip de processament imatges de costa FIS Substitució del servidor del grup de Fluids a Castelldefels encarregat del processament d'imatges de costa Finalitzat
FIS: trasllats CPD planta 1 al CPD OMEGA FIS Trasllat del clúster dels grups de física de la planta 2 (històricament Departament FA) al CPD del Besòs Finalitzat
RDLab: Lustre a branca 2.14.x CS Avaluar branca 2.14.x Finalitzat
RDLab: Actualització servei de fitxers Lustre a branca 2.12.x CS Tenir el sistema de fitxers a la nova branca LTS Finalitzat
RDLab: Plataforma BD ProxySQL CS Servei de BD per projectes de BigData amb bases de dades d'alt rendiment Finalitzat
TSC: Ampliació del cluster d'emmagatzematge distribuït TSC Instal·lació d’un nou node d’emmagatzematge per augmentar la capacitat, i millorar l'escalabilitat i disponibilitat del servei. Finalitzat
TSC: Ampliació del núvol privat de serveis del departament TSC Afegir una nova màquina virtualitzadora per ampliar la capacitat del servei i integrar part dels recursos de computació de la plataforma de serveis d’alta computació del grup CommSensLab Finalitzat
TSC: Consolidació de metodologia Infrastructure as a Code (IaaC) (integració amb Puppet) TSC Expandir l'ús de mecanismes d'orquestració aplicats tant a servidors com als serveis. Finalitzat
TSC: Desvinculació de serveis de suport a la docència TSC Instal·lació d’un nou servei de virtualització per a la docència amb gestió independent des de l’ETSETB. Migració dels serveis de suport a la docència hostatjats al núvol privat de serveis de TSC cap al nou servei de virtualització per a la docència. Finalitzat
TSC: Eina d’informació de l’estat del serveis TSC Espai per visualitzar l'estat dels seveis, les incidències i avisos provinents del sistema de gestió d'alarmes. Finalitzat
TSC: Gestió d’infraestructura del cloud privat (Openstack) amb Terraform TSC Investigar i generalitzar el desplegament d'infraestructures (xarxa, instàncies (VMs), volums etc.) en el nostre cloud privat (Openstack) a partir del mètode Infrastructure-as-a-code. Un codi mantingut en un repositori (gitlab) és la descripció de la nostra infraestructura Finalitzat
TSC: Gestió de personal: serveis per al PDI TSC Ampliar el servei de Gestió de Personal afegint-li funcionalitats específicament orientades a les necessitats del PDI. cancel·lat
TSC: Nous recursos de computació per a la recerca TSC Incorporació al servei de computació CALCULA de sis nous servidors amb GPUs de diversos grups de recerca. Finalitzat
TSC: Plataforma de serveis d’alta computació de CommSensLab TSC Implantació de plataforma per al desplegament de servei VDI i computació amb GPUs, amb emmagatzematge de dades distribuït. Finalitzat
TSC: Portal web CommSensLab - Maria de Maeztu TSC Portal del Centre de recerca CommSensLab, que compta amb l'acreditació Excelencia María de Maeztu. Finalitzat
TSC: Servei d'escriptoris virtualitzats per a recerca TSC Oferir als investigadors un entorn d'estacions de treball virtuals amb altes capacitats gràfiques per a tasques de disseny i simulació. Finalitzat
 Projectes àmbit Docència Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
ETSETB: Migració d'infraestructura crítica al CPD de la UPC (Omega) ETSETB Millorar la disponibilitat dels serveis Finalitzat
ETSETB: Nou sistema de monitorització ETSETB Monitorització UPC + pròpia amb nou servidor NAGIOS Finalitzat
ETSETB: Revisió servei de suport i implantació ETSETB OFerir la possibilitat de xat a usuaris Finalitzat
ETSETB: Ampliació aula mòbil ETSETB Adquisició i preparació de nous portàtils per prèstec per docència Finalitzat
ETSETB: Desenvolupament APPARCA ETSETB Seguiment dels llocs de treball dels estudiants en aules i laboratoris per facilitar els rastretjos COVID Finalitzat
ETSETB:Automatització d'actes per a reunions ETSETB Finalitzat
ETSETB:Millora de l'aplicació dels òrgans de govern ETSETB Finalitzat
ETSETB: Traspàs del correu per l'Equip Directiu i bústies compartides a @upc.edu ETSETB Finalitzat
ETSETB: Valorar Eliminar @etsetb.upc.edu ETSETB Finalitzat
ETSETB: Migració API cap a Microserveis (Canvi marc de desenvolupament) ETSETB Finalitzat
ETSETB: Remodelació de xarxa dels laboratoris d'Enginyeria Telemàtica C3 ETSETB Finalitzat
ETSETB: Ravada (Agreement amb Teclib) ETSETB Viabilitat i signatura descartat
FIB: Projecte renovació emmagatzemament en xarxa per a docència FIB El software que utilitzen a docència per connectar-se remotament a les seves dades està obsolet Finalitzat
FIB: Eliminació sistema Lotus Notes (Documentació i BBDD històriques) FIB Arxiu de base de dades històriques i migració de documentació cap a altres entorns (aplicacions específiques, RedMine…) Finalitzat
FIB: Migració linux aules al Active Directory FIB Unificar sistemes a docència i eliminar el SMB3 Finalitzat
FIB: Programa altes/modificacions FIB Programa que gestiona altes/baixes/canvis LDAP i crea l'estructura necessària per a poder entrar als PCs de les aules i també en els servidors de docència si es necessari (BD) Finalitzat
FIB: Canvi software davenport – nextcloud FIB El software que utilitzen a docència per connectar-se remotament a les seves dades està obsolet Finalitzat
FIB: socaqui i aplicacions de seguiment afectacions COVID FIB Traceig de contactes i processament de la informació de comunicacions afectats per mostrar quadres indicadors i llista assignatures afectades Finalitzat
FIB: Grau Intelligència Artificial FIB Suport a la posada en marxa nou Grau Intel·ligència Artificial (web, guia, assignatures) Finalitzat
FIB: Màster Data Science FIB Suport a la posada en marxa nou Master Data Science (web, guia, assignatures) Finalitzat
FIB: Coronabroker: nous requeriments FIB Requeriments nous per un ús afinat:
- Control d'encendre
- Wakeonlan
- "Instancies" a part per assignatures concretes
Finalitzat
FIB: TFG GCED FIB Workflow ofertes i gestió TFGS. Finalitzat
FIB: Pilot noves aplicacions corporatives de publicació ofertes i gestió de pràctiques d'empressa FIB Participar com a centre pilot de noves aplicacions
- Borsa d'ofertes
- Gestió convenis
Migració de les dades actuals
Finalitzat
FIB: Virtualització Correu FIB Virtualització actual Bustia i posterior migració/actualització serveis bustia a un nou servidor .
HW Obsolet
Finalitzat
FIB: Projecte renovació emmagatzemament i xarxa dades per servidors virtuals FIB Reforçar infraestructura per a la docència on line via el Racó Finalitzat
FIB: JupyterHub FIB Instal.lat aquest servei per requisits de docència Finalitzat
FIB: Servei d'impresió 3D FIB Implantació del servei d'impressió 3D per docència Finalitzat

Projectes comuns o transversals finalitzats al 2020

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
Adaptació i suport al teletreball durant tot període de confinament i restriccions Totes Finalitzat
Aplicació de gestió usuaris i recursos de la UTG (GURU) Totes Llistes semi automàtiques de personal al que ha de donar servei la UTG.
Assignació espais (taula, despatx) dels departaments
Històrics personal departaments
Assignació de recursos TIC
Finalitzat
Adaptació i implantació aplicació gestió de compres Totes Gestió del workflow de tramitació de comandes i inventari Finalitzat
Montar equip per donar suport noves seccions departamentals
OE, ESAII, MAT
Finalitzat
Escollir i posar en marxa eines de col·laboració compartides UTG Provar i implantar eines de col·laboració que es puguin fer servir a nivell UTG Finalitzat
Migració correu/agenda/contactes a Google Totes Finalitzat
Projecte de coordinació laboratoris de docència Telecos ETSETB Funcionament més pautat i conegut per totes les persones que es dediquen al suport TIC de la docència de l’entorn Telecos. Finalitzat
Organització de l'Àrea de Docència de la Unitat TIC de la nova UTG FIB, ETSETB, ESAII, TSC, ENTEL Funcionament adaptat a serveis i persones Finalitzat
Adaptació a nou sistema de identitat digital de la UPC FIB, TSC, UTG Sistemes de informació de la UTG adaptats a la nova identitat digital Finalitzat
RAVADA evolutiu 2020 ETSETB, FIB Evolucionar el producte i el servei Finalitzat

Projectes específics de les unitats acadèmiques finalitzats al 2020

 Projectes específics Unitats afectades Descripció breu resultat Estat
EEL: Actualització del Cluster EEL Actualitzar S.O. del cluster Finalitzat
EEL: Migración del aula de doctorado a Linux EEL Renovación parcial con 2 nuevos pcs y reinstalación de los otros 6 con Linux Finalitzat
EEL: Conectividad CPD Omega a 10GB EEL Sustitució dels tranceptors de fibra que conecten els servidors amb la troncal per uns amb velocitat 10GB Finalitzat
ESAII: Assumir tots els serveis secció ESAII al Campus Nord UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGCNTIC de la secció ESAII al CN Finalitzat
ETSETB: Desplegament dels nous ordinadors de Pla TIC 2019 ETSETB Renovació labs ETSETB Labs TSC, Labs EEL, Aules A2 Finalitzat
ETSETB: Enviar horaris a la APP Estudiantat FIB Finalitzat
ETSETB: Instal·lació aules híbrides FIB Finalitzat
ETSETB: Avaluació per competències a nivell TFG ETSETB Adaptació de l’Avaluació I la Matrícula dels nous plans d’estudi Finalitzat
ETSETB: Traspàs del correu pel PAS i bústies compartides a @upc.edu ETSETB Tot el PAS farà servir correu @upc.edu Finalitzat
ETSETB: Pcs i portàtils de sala a Windows 10 Manteniments evolutius Finalitzat
ETSETB: Canvi entorn Cloud UPC a nou Cloud UPC ETSETB Entorn cloud UPC es discontinua I cal recrear els servidors en producció en el nou entorn. Un cop recreats, fer migració dades. Finalitzat
ETSETB: Integrar-se amb ADAS (SSO federat) ETSETB Intranet SSO amb UPC Finalitzat
ETSETB: Canvi software owncloud – nextcloud ETSETB Actualització de l’owncloud cap al nextcloud Finalitzat
ETSETB: Renovació Equips Laboratoris docents Electrònica ETSETB Finalitzat
ESAII: Millorar cobertura WIFI a l'edifici OMEGA FIS Finalitzat
ETSETB: Google vs sistemes actuals de correu-emmagatzemament-disc compartit ETSETB Tot el PAS i equip directiu i estudiants i professors farà servir Google Finalitzat
OE: Assumir tots els serveis secció OE al Campus Nord OE, UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGCNTIC de la secció OE al CN Finalitzat
FIB: Instal·lació aules híbrides FIB Finalitzat
FIB: Adequació laboratoris docents ESAII FIB Nova imatge adhoc pel laboratori Finalitzat
FIB: Enviar horaris a la APP Estudiantat FIB Finalitzat
FIB: URKUND a l'entrega de TFG/TFM FIB Finalitzat
FIB: Coronabroker per donar suport docència on line COVID-19 FIB Finalitzat
FIB: Migrar busties @est.fib.upc.edu a GSuite @estudiantat.upc.edu FIB Finalitzat
FIB: Canvi entorn Cloud UPC a nou Cloud UPC FIB Entorn cloud UPC es discontinua I cal recrear els servidors en producció en el nou entorn. Un cop recreats, fer migració dades. Finalitzat
FIB: Eliminació sistema Lotus Notes (Documentació i BBDD històriques) FIB Arxiu de base de dades històriques i migració de documentació cap a altres entorns (aplicacions específiques, RedMine…) Finalitzat
FIB: Migració wikis de docència FIB Antic sistema obsolet Finalitzat
FIB: Migració ldap a nou servidor FIB Baixa servidor Finalitzat
FIB: Migració sistema backup a UPCnet FIB Antic sistema obsolet Finalitzat
FIB: Nova aplicació de mobilitat internacional FIB compatible amb Eramus without Papers FIB Proba de Cocepte: TFG vinculat Finalitzat
TSC: Integració d'OpenStack i Foreman-Puppet TSC Gestió automatitzada del desplegament de serveis virtualitzats. Finalitzat
TSC: Sistema d'unificació de logs i monitorització amb Prometheus i ELK TSC Unificar en una sola BBDD els logs i mètriques provinents dels nostres serveis i sistemes. Finalitzat
TSC: Nova plataforma d'emmagatzematge distribuit de TSC TSC Actualització de la plataforma a la darrera versió de CEPH. Finalitzat
TSC: Migració autenticació web GPI a CAS UPC TSC Migració del sistema d'autenticació de la web del grup de recerca GPI al CAS UPC Finalitzat
TSC: Migració LDAP GPI a TSC TSC Migració del sistema d'autenticació de GPI/GPS a LDAP TSC Finalitzat
TSC: Publicació simulador GEROS-SIM4LAND TSC Adaptació de programari de simulació de recerca per a la publicació a la web Finalitzat
TSC: Nova intranet de TSC TSC Migració dels serveis d'Intranet a gestors de continguts de la UPC com Genweb i cPanel. Finalitzat
TSC: Creació de portal web per al projecte ACTRIS TSC Nou portal web del domini www.actris.es corresponent a la participació de la UPC en el projecte i que coordina el grup de recerca ORS (A. Comerón) Finalitzat
TSC: Renovació Equips Laboratoris docents TSC TSC Finalitzat


Projectes comuns o transversals finalitzats al segon semestre 2019

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
Adaptació i implantació aplicació de gestió de viatges Totes Aplicació per gestionar les peticions de viatge del PDI i PAS de la UTG, amb circuit d'autoritzacions, comunicaciño amb agència i suport per a les liquidacions Simplificar i homegeneitzar processos/ poder donar servei a escala UTG
Projecte de traspas de la gestió PC PAS a UPCnet (plataforma GED) - PCs PAS ADmin FIB i ETSETB ETSETB, FIB Els PCs de personal FIB no TIC s'han de reinstal.lar i migrar a nou domini XXI Poder cobrir la manca de personal de suport amb el servei de UPCNet
 Homegenitzar els PCs del PAS de la UPC
Posada en marxa gestor incidències de la UTG Totes Eina de tíqueting de la UTG connectada amb mailtotiquet Registrar totes les incidències
Tramitació peticions i compres Pla TIC 2019 ETSETB, FIB, EEL, CS, FIS Tramitació de peticions cofinançament Pla TIC
Realització de les comandes
Renovació equip obsolet
Adaptació a nova VPN de la UPC - Adaptació tallafocs i servidors FIB… Canvi regles dels tallafocs i servidors per adaptar-se a nous rangs de direccionament utilitzats per la VPN  Millora de la seguretat. Utilitzar serveis corporatius
Adaptació a nova VPN de la UPC - estacions treball i portàtils FIB… Instal·lació de nous clients a estacions de treball i portàtils Millora de la seguretat. Utilitzar serveis corporatius
Pilot de monitorització a plataforma UPCnet UTG, TSC Valoració del sistema
Poder monirtoritzar serveis comuns i de les unitats
Aprofitar servei corporatiu

 Projectes específics de les unitats acadèmiques finalitzats al segon semestre 2019

Projectes específics de les unitats acadèmiques Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
AC: Anàlisi del sistema d’impressió AC Valoració del sistema Ús del servei corporatiu
AC: IaC - Provisionament Ubuntu18 AC Actualització a la darrera versió LTS Equips actualitzats
 Reforçar la seguretat
AC: IaC/DevOps – Actualització a Puppet5 AC Actualització de la versió existent Elasticitat de la infrastructura al tractar-la com a IaC
EEL: Canvi entorn Cloud UPC a nou Cloud UPC EEL L'entorn cloud UPC s'actualitza i cal migrar els servidors existents al nou entorn Actualitzar entorn cloud
EEL: Migració CPD EEL a edifici OMEGA EEL Trasllat de tots els servidors a CPD UPC Millorar disponibilitat
Estalvi energètic
Poder concentrar els equips de la UTG a un únic lloc
EIO: Creació d'una nova imatge estació en Windows 10 EIO Imatge del sistema operatiu Windows i aplicacions emprades pel departament EIO habitualment Instal·lacions i reinstal·lacions amb software actualitzat
ETSETB: Mobilitat Acords ETSETB Incorporar la gestió dels Acords a l’aplicatiu de Mobilitat
ETSETB: TFE ETSETB Adaptació noves peticions d’Equip Directiu (incorporar àrees temàtiques, dipòsit i canvis per GEF)
FIB i AC: Adeqüació aula sistemes operatius al Mòduls D6 FIB,AC Connexió de l'aula a la xarxa de la FIB i renovació dels equips per altres de sgona ma Equips més actualitzats i integrats a laboratoris i sistema de gestió de la FIB
 La FIB disposarà d'una aula gran adicional per a les assiganures de sistemes operatius
FIB: Ampliació núm. llocs de treball aules informàtiques (C6-S303) FIB Obres, instal·lacions i instal·lació de nous ordinadors per ampliar llocs de treball de l'aula C6-S303. Trasllat de l'aula JEDI i del despatx de operació del C6. Disposar d'aules més grans per adequar-se a les necessitats de la FIB
FIB: Anàlisi i Implementació de nous indicadors quadre comandament FIB FIB Incloure indicadors de les accions de millora del rendiment dels estudiants FI (TFG) Disposar d'eines de suport a la presa de decissions respecte als estudiants de Fase Inicial
FIB: gestió TFGs i TFMs
FIB: Migració a Windows 10 laboratoris informàtics de la FIB FIB Migració a windows10 amb servidors en AD (samba4) a les
 aules. Fins ara no hi havia Active Directory a les aules. Implica canviar el SO dels clients i modificar tota la
 infraestructura de servidors/altes alumnes/etc. que hi ha darrere per
 adequar-ho
Actualitzar sistema operatiu que fan servir estudiants/professors per a docència
 Sistema compatible amb darreres versions HW PCs Pla TIC
FIB: Migració API python 2 a 3 FIB Incompatibilitat de Python 2 amb 3
FIB: Migració sistema backup (fase estudi inicial) FIB Antic sistema obsolet Migració sistema a un actual i canviar backup cintes a disc
FIS: trasllats CPD planta 2 al CPD Besòs FIS Trasllat del clúster dels grups de física de la planta 2 (històricament Departament del FEN) al CPD del Besòs.
MAT-ETSETB: Migració CPD MAT-ETSETB a edifici OMEGA/Vertex MAT
TSC: Ampliació del servei de dades de recerca per a Teledetecció TSC Actualització i ampliació del servei d'emmagatzematge de dades amb Glusterfs del grup de recerca RSLAB. Ampliació de la capacitat i disposar del sistema amb els servidors atualitzats a la darrera versió.
TSC: Automatització d'adquisició i classificació de dades de LIDARLAB TSC Sistema automàtic de classificació de dades obtingudes de les mesures del laboratori de LIDAR. Millora de l'organització i la disponibilitat de les dades per tal de facilitar el processat posterior.
TSC: Nou servei d'accés segur a recursos de recerca (VPN) TSC Actualització i millora del servei de VPN d'accès a recursos de recerca. Millorar el servei actual d'accés segur a recursos de recerca, augmentant-ne la capacitat (nombre d'usuaris concurrents), l'amplada de banda i la disponibilitat.
TSC: Unificació de sistemes d'alta computació dels grups de recerca (CALCULA) TSC Integració al servei CALCULA de sistemes de computació de grups de recerca que encara estan aïllats. Proporcionar els avantatges que ofereix la platforma d'alta computació CALCULA als grups de recerca com GPI i RSLAB.


 

Projectes comuns o transversals finalitzats al primer semestre 2019

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
Projecte de traspas de la gestió PC PAS a UPCnet (plataforma GED) - PCs C6S1 i Doctorat UTG PCs i repositori del PAS gestionat per UPCnet Poder cobrir la manca de personal de suport amb el servei de UPCNet
 Homegenitzar els PCs del PAS de la UPC
Suport TIC al projecte d'adequació dels espais de la UTG UTG C6S1: Adequació espai, connexió xarxa, telefonia i coordinació trasllat
FIS: Comunicacions I firewall bridge a l’espai B4-003 per a la unitat de Doctorat
Adequació C6S1 i espai doctorat
Organització de la Unitat TIC de la nova UTG UTG Organització adaptada a model UTG
 Gestió del canvi...
 Pla de desenvolupament de competències de l'equip
 Trasllat a nous espais (en alguns casos)
Aprofitar reorganització per millorar eficiència, coordinació entre els tècnics i aprofitar sinergies
Posada en marxa web UTG UTG Web operativa 1/3
Millores posteriors descripció serveis
Millorar comunicació
Adequació de permissos i aplicacions al canvi a UTG UTG Demanar permisos/adaptacions aplicacions de gestió corporatives: identificar i sol·licitar canvis necessaris a responsables dels sistemes de informació corporatius. Que tot funcioni bé un cop realitzats els canvis a la base de dades de personal derivats del canvi RLT
Posada en marxa nou sistema de reserves de la UTG FIB, EEL, ENTEL, OE, FIS… Aplicació de reserva per a sales de reunions i presentacions que no requereixen reserva periòdica Simplificar les reserves als usuaris / Amb la creació de la UTG es necessita homogeneitxar processos
Posada en marxa butlletí UTG Totes Butlletí enviat
Millores posteriors descripció serveis
Millorar comunicació Projectes específics de les unitats acadèmiques finalitzats al primer semestre de 2019

 

Projectes específics de les unitats acadèmiques

Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
AC: Actualització i renovació intranet AC Actualització de la plataforma Eliminem Drupal obsolet
AC: Actualització i renovació LoadBalancers AC Actualització cap a una plataforma mixta física-virtual Reducció del cost
AC: Aplicació Damero AC Organització de la docència del Departament Generació automàtica de llistes de professorsxassignatura
 Suport a la planificació docent
AC: Aplicació de gestió d'actes AC Gestió de la convocatòria i de la documentació relacionada amb Juntes i Consells Eliminem Drupal obsolet
AC: Aplicació gestió contingut pantalles informatives AC Permetre la gestió dels continguts per part del/la secretari/a del departament Gestió més dinàmica de la informació
AC: Renovació parcial del clúster de computació AC Adquisició equips
 Renovació 13 nodes
Augment de la capacitat de la infraestructura
EEL: Instalación firewall nuevo CPD EEL Instalación servidor firewall para el nuevo CPD Seguridad
EEL: Modificaciones en la aplicación de la Bolsa de Trabajo del Patronato EEL Adaptar con peticiones del PDI responsable del Patronato Mejor usabilidad
EEL: Renovación equipos aula de postgrado EEL Instalación del pc y el proyector Renovación
EEL: Renovación servidor administración EEL El actual está fuera de mantenimiento
EIO: Virtualitzadores EIO migrades a Ubuntu EIO Les tres virtualitzadores del CPD migrades al sistema operatiu Ubuntu Major rendiment i fiabilitat
ENTEL: Renovació equips xarxa C5 (espai recerca ENTEL). Direccionament privat. ENTEL   Equips actualitzats i en manteniment
ETSETB: Acollida del nou Equip Directiu ETSETB Equips de treball i entorn pel nou Equip Directiu.
ETSETB: Actualització de la xarxa a 1Gb Aularis A2 ETSETB
ETSETB: Convenis ETSETB Posada en marxa dels Convenis de Pràctiques d'Empresa Curriculars
ETSETB: Convenis-ED ETSETB Integració del Grau E.Dades al aplicatiu de Convenis no curriculars
ETSETB: Ravada (Projectes de suport a l’activitat docent) ETSETB Evolucionar el producte
FIB: Amplicació num llocs de treball aules informàtiques FIB Ampliació aula A5S102
FIB: Beques per Màsters FIB Automitzar procediment de petició de beques
FIB: Integració del Racó amb el nou sistema de Single Sign On de la UPC FIB Integrar Racó de la FIB amb adAS SSO Evitar tenir un CAS propi
 Obrir la possibilitat de autetificació via UNIFICAT
FIB: nova eina de confecció dels tribunals FIB Implementar nova eina de confecció dels tribunals
FIB: Ordre de Matrícula per Màsters FIB Implementar nou ordre de matrícula dels màsters
FIB: Posada en marxa servei d'escriptoris remots (RAVADA) a la FIB FIB Escriptoris virtuals per assignatures concretes
 Accés a l’estudiantat
FIB: Renovació equips laboratoris informàtica (Pla TIC i finançament FIB) FIB Adquisició equips i Renovació 3 aules informàtiques Equips actualitzats i en manteniment
FIB: Renovació equips xarxa aules A5 (Pla TIC i finançament FIB) FIB Adquisició i renovació dels equips Equips actualitzats i en manteniment
FIS: Actualització dels servidors obsolets del que era el Departament del FEN     Tancar forats. Actualitzar serveis per desprès poder-los migrar amb més facilitat (cPanels, per exemple)
FIS: Migració de les dades del Clúster de fluids a un volum iSCSI FIS   Escalabilitat en el volum d’enmagatzematge, seguretat I redundància de les dades.
FIS: Migració dels contenidors OpenVZ a màquines virtuals amb KVM I Libvirt. FIS    
FIS: Tancar autenticació per password a tots els clústers de càlcul del departament FIS   Tancar forats, minimitzar l’exposició dels serveis.
MAT: Assumir tots els serveis secció MAT al Campus Nord MAT Assumir el serveis TIC de la secció de MAT a l'edifici OMEGA Adaptar-se a model UTG
MAT-ETSETB: Ampliació capacitat servidors grup IONSAT MAT Afegir discos i reconfigurar sistemes de fitxers Ampliació de capacitat i millora del servei
MAT-ETSETB: Renovació equips xarxa MAT-ETSETB al C3. Rang privat 10.4.104.0/24     Equips actualitzats i en manteniment
RDLab: Canvi ubicació CPD Omega CS Canvi d'ubicació física dels servidors No tenim espai de creixement per servidors
RDLab: Connexió redundant a 10Gb amb la troncal UPC CS Tenir connectivitat redundada a la troncal Tenir connectivitat redundada a la troncal
RDLab: Estudi de migració webs a CPANEL CS Uniformitzar la gestió de webs de projectes i congressos Actualment la gestió és manual
RDLab: Gestor de cues Slurm CS Actualització del gestor de cues HPC El gestor actual no evoluciona i està fora de manteniment (SGE)
RDLab: Renovació de certificats web (https) CS Tenir certificats web no caducats Els certificats actuals caduquen a l'estiu
TSC: Actualització del servei d'enregistraments CASTER per a docència i recerca TSC Actualització del sistema d'enregistrament i del servidor a la versió actual per corregir inestabilitats i evitar errors recorrents en l'aplicació. Millora de l'estabilitat del servei i preparació per adaptar-se a la futura solució UPC basada en Opencast.
TSC: Migració de webs de TSC a Genweb TSC Trasllat dels portals web de TSC, doctorat i diversos grups de recerca al Genweb de la UPC. Unificació de la gestió dels serveis web del Departament i millorar-ne la disponibilitat.
TSC: Migració del servei de gestió de viatges del TSC a la nova aplicació de viatges de la UTG TSC Exportació de dades i adaptació a les especificacions funcionala de la nova aplicació de gestió de viatges. Homogeneitzar les eines de suport a la gestió de la recerca.
TSC: Migració parcial CPD TSC a edifici Vertex TSC Trasllat dels servidors que hostatgen els serveis principals de TSC. Millora de la disponibilitat
dels serveis i reducció de
consum al CPD per poder-hi
instal·lar nous equips.
TSC: Migració webs de recerca al cPanel UPC TSC Agrupació de tots els serveis web específics de suport a la recerca fent ús de l'entorn cPanel UPC. Disposar d'un sistema únic, àgil i robust per a la gestió de webs de projectes de recerca.
TSC: Nou servei Drive-TSC basat en Nextcloud TSC Consolidació del servei al nou núvol TSC (Openstack+CEPH), actualització del servei d'Owncloud 9.1 a Nextcloud 10 i aplicar millores de rendiment amb MaxScale. Solucionar problemes de compatibilitat, ampliació de la capacitat i millorar el rendiment del servei.
TSC: Núvol de serveis de TSC amb OpenStack TSC Actualització i ampliació del núvol de serveis amb OpenStack+CEPH. Resoldre colls d'ampolla i millora del rendiment dels serveis comuns per a PDI, PAS i Est.