Unitat Suport Institucional i Relacions Externes ETSETB

Missió

Donar suport de gestió i serveis en relació als àmbits de comunicació institucional i projecció exterior, promoció, acollida, relacions institucionals i internacionals, i donar suport a la Direcció i als Òrgans de Govern de l’ETSETB, i fer el seguiment i la gestió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat i dels processos del marc VSMA dels estudis de l’Escola d'acord amb el marc legal aplicable, les directrius de la direcció de l’ETSETB i la seva planificació estratègica i amb les directius de la responsable de la Unitat Transversal de Gestió TIC de Campus Nord, amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Competències/Funcions

 • Informació i assessorament
 • Suport direcció i òrgans govern
 • Planificació estratègica i avaluació institucional
 • Suport elaboració pressupost
 • Comunicació institucional i projecció exterior
 • Relacions externes i aliances estratègiques
 • Promoció institucional i dels estudis
 • Sistema Garantia Interna Qualitat i processos verificació estudis
 • Orientació, acollida, inserció laboral i fidelització d’estudiants
 • Actes acadèmics i institucionals

 

Guies de serveis

 

Estructura

La Unitat Especialitzada s'estructura en dos àmbits

 

Suport Institucional

 • Suport Equip Directiu
 • Suport Òrgans de Govern
 • Organització i logística dels actes acadèmics i institucionals
 • Bases de dades institucionals

 

Relacions externes

Empreses

 • Assessorament a les empreses i institucions quant a les diferents possibilitats de patrocinis i col·laboracions
 • Establiment, desenvolupament i seguiment dels convenis i aliances amb el món empresarial
 • Gestió de les pràctiques acadèmiques externes
Promoció
 • Comunicació externa i interna dels actes institucionals de projecció de l’Escola
 • Organització, desenvolupament i seguiment de les actuacions de promoció dels estudis de l’escola
 • Captació, orientació i acollida de l’estudiantat
 • Web i xarxes social
Internacional
 • Aliances i xarxes d’àmbit internacional
 • Relació amb universitats i institucions per a l’establiment i seguiment de contactes de convenis bilaterals o de doble titulació
 • Gestió dels programes de mobilitat del PDI
 • Gestió de la realització del TFG/TFM en el marc d’empreses estrangeres
Qualitat
 • Sistema de Garantia Interna de Qualitat
 • Marc VSMA de les titulacions
 • Informe de Gestió i Memòria
 • Planificació Estratègica i avaluació Institucional

 

Equip

Cap de la Unitat: Juan Carlos Flores

Àmbit de Suport Institucional: Rosa Maria Elmeua - Mercè Civit

Àmbit de Relacions Externes: Laura Borràs - Àngels Hurtado - Eva Salvador - Rosa Frías

  

Localització i contacte

 

Edifici B3 , Campus Nord
C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona [mapa]

juan.carlos.floresupc.edu
Telèfon: 93 405 41 78