Comparteix:

Unitat Recursos i Serveis

Missió

Donar suport de gestió i serveis amb relació als àmbits econòmic, personal i d'equipaments i serveis, d’acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i del/la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit TIC amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Competències/Funcions

 • Elaboració propostes pressupost unitats acadèmiques
 • Execució i control pressupost unitats acadèmiques
 • Execució i justificació de projectes específics
 • Elaboració informes estats de comptes
 • Seguiment i reclamació dels Convenis de Cooperació Educativa
 • Gestió de tresoreria
 • Gestió de l’inventari
 • Adquisicions i viatges
 • Convocatòries internes d’ajuts
 • Informació personal i documental
 • Administració PDI, PAS i becaris
 • Serveis de recepció
 • Serveis externs/concessionaris
 • Gestió d’espais
 • Accessos
 • Documentació i arxiu

 

Guies de serveis

 

Estructura

La unitat especialitzada s'estructura en 3 subunitats:

 

Gestió econòmica

 • Elaboració propostes distribució centres docents
 • Elaboració informes liquidació pressupost centres docents
 • Propostes de distribució majors ingressos
 • Seguiment plans plurianuals inversió
 •  Habilitació capítol 2
 • Tresoreria
 • Planificació econòmica
 • Informes econòmics periòdics a equips directius
 • Facturació
 • Seguiment facturació i reclamació morositat
 •  Adquisicions amb càrrec al capítol segon
 • Viatges amb càrrec al capítol segon
 • Gestió de l'inventari
 • Gestió d'expedients de contractació
 • Execució del pressupost

Gestió de serveis

 •  Acollida personal, gestió accessos, llistes distribució, carnets UPC
 • Reserves d'espais i recursos UTG
 • Gestió de les beques d'aprenentatge
 • Enquestes satisfacció de serveis UTG

Serveis de recepció

 Responsables equips

 • Coordinació equips auxiliars de serveis diferents edificis
 • Coordinació continguts taulers edificis
 • Control i seguiment enviaments realitzats per unitats
 • Suport a la logística dels esdeveniments organitzats pels centres docents

Auxiliars de serveis

 • Paqueteria i missatgeria
 • Claus
 • Taulers d'anuncis
 • Bústies
 • Control d'accessos edificis
 • Optimització energètica edificis
 • Control magatzem
 • Manteniment, incidències i seguiment
 • Neteja, incidències i seguiment

 

Equip

Cap de la Unitat

Rosa Serapio 

Gestió econòmica

Responsable : vacant

Equip

Mercè Llorente

Marta Granero

Meritxell Freixa

Eva Valentin

Oriol Samaranch

Hanan Marcos

Gestió de serveis

Celia Martin

Carme Macias

Serveis de Recepció

Responsables matí

Teresa Sallés Diego (ETSETB i departaments vinculats)

Miquel Monfort Tort  (FIB i departaments vinculats)

Responsables tarda

Jesús Gálvez Torras (ETSETB i departaments vinculats)

Javier Ruiz Martín (FIB i departaments vinculats)

Auxiliars de serveis

Pere Giménez

Emilio del Peso

Miriam Dieste

Sergio Martínez 

 

Localització i contacte

Email genèric: gestioeconomica.utgcntic@upc.edu

Email cap de la unitat: rosa.serapio@upc.edu

Telèfon de contacte de la unitat: 93 401 56 76

Horari d'atenció presencial

Edifici C6 S1, Campus Nord UPC
C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona [mapa]

Atenció presencial:

 • de dilluns a divendres en horari de 9h a 14h 
  • tardes de dimarts i dimecres de 15h a 17h .

   Indicadors 2023

  • Dades generals

   2 centres docents

   7 seus departamentals

   5 seccions departamentals

   12 edificis 

   1.114 PDI i 160 PAS

  • Gestió de Serveis

   115 beques aprenentatge gestionades

   662 PUCs (beques i accessos)

  • Gestió de Espais

   107 Portes automatitzades 

   36 portes manuals

   3.500 usuaris activats (edificis automatitzats) (64 becaris activats) 

   1.907 + 416 ETSETB + 261 FIB  reserves d´espais

   2.845 serveis de missatgeria

   158 objectes perduts

   228 còpies claus

  • Gestió Econòmica

   Total  pressupost gestionat de C2 (ETSETB + FIB + UTG + Departaments + Seccions) + PIU + projectes + altres = 3.566.671,48 €

   Projectes i ajuts ………...………..………189

   OP’S comptabilitzades…………… 2.711

   Factures emeses……………………..1.445

   Reclamacions…………………………. 1.423 

   Comandes tramitades………......1.175

   Viatges ……………………………….……….179

   Contractes menors……………….…..573

   Actius fixes……………………………….…719

   Tiquets………………………………………..144