Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes en curs Unitat TIC

Projectes en curs a data 02/12/2019

Projectes comuns o transversals

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat % avenç actual Estat
Aplicació de gestió usuaris i recursos de la UTG (GURU) Totes Llistes semi automàtiques de personal al que ha de donar servei la UTG.
Assignació espais (taula, despatx) dels departaments
Històrics personal departaments
Assignació de recursos TIC
Millorar comunicació amb usuaris UTG
Millorar eficiència de les gestions USD
Gestió usuaris UTIC més eficient i transversal
70 % En curs
Adaptació i implantació aplicació gestió de compres Totes Gestió del workflow de tramitació de comandes i inventari Millorar eficiència gestió comandes i inventaris, especialment de l'àmbit TIC 80 % En curs
Model estació PC PDI i PAS Tècnic Tots els departaments 5 % En curs
Revisió model servei aules docents Campus Nord ETSETB, FIB 5 % Pendent
Projecte de coordinació laboratoris de docència Telecos ETSETB Funcionament més pautat i conegut per totes les persones que es dediquen al suport TIC de la docència de l’entorn Telecos. Millorar coordinació.
 Fer equip i grup de treball
 Treballar temes plegats
30 % En curs
Organització de l'Àrea de Docència de la Unitat TIC de la nova UTG FIB, ETSETB, ESAII, TSC, ENTEL Funcionament adaptat a serveis i persones Millorar el servei i el funcionament 15 % En curs
Escollir i posar en marxa eines de col·laboració compartides UTG Provar i implantar eines de col·laboració que es puguin fer servir a nivell UTG Millorar col·laboració entre el personal de la nova UTG 80 % Pendent
Adaptació al nou sistema d'identitat digital de la UPC FIB, TSC, UTG Sistemes d'informació de la UTG adaptats a la nova identitat digital Millorar seguretat i serveis identitat digital 90 % En curs
Automatització de l’ingesta de nous projectes a l’aplicació de viatges i compres UTG En curs
Muntar equip per donar suport noves seccions departamentals OE, ESAII, MAT En curs
Harmonitzar documentació d'emergències i de suport tècnic Totes 5% En curs
Entorn de desenvolupament i metodologies gestió projectes UPC Totes En curs
Web Serveis UTG Totes Estructurar guia i informació del serveis en format més usable Millorar comunicació 10 % Pendent
Projecte d'elaboració del catàleg de serveis de la UTG Totes Catàleg de serveis PDI, PAS, Estudiants i equips directius Millorar comunicació 70 % Pendent


 

 Projectes específics de les unitats acadèmiques

 Projectes específics de les unitats acadèmiques Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat % avenç actual Estat
AC: actualització gestor de cues HPC AC Migració de SGE a slurm No hi ha manteniment evolutiu de SGE 90 % En curs
AC: Gestió de baixes AC Eliminació de comptes sense vinculació
 Definició de normativa d’usuaris
Millorar l’aprofitament dels recursos 50 % En curs
AC: Millora rendiment sistemes de fitxers compartits AC Estudi i implementació de millora del rendiment dels diferents sistemes de fitxers compartits en xarxa: CephFS, NFS, connectivitat 10 Gbps, etc. Augment de les prestacions de tots els serveis relacionats: clusters de docència i recerca, discs compartits per a usuaris i projectes, etc. 5 % En curs
AC: Renovació nodes cluster disc distribuït Ceph AC Substitució de 3 nodes controladors i 2-4 nodes d'emmagatzematge Els nodes substituïts estaran fora de manteniment l'any vinent. Els nous nodes estan optimitzats per a les necessitats actuals del cluster 90 % En curs
CS: Reorganització dels serveis de la UGDSI a la secció GIE (ETSEITB)  CS Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGAIB Adaptació dels serveis al model UTG 90 % En curs
EEL: Actualització del Cluster EEL Actualitzar S.O. del cluster Evitar riscos servidor no actualitzat 70 % En curs
EEL: Migración del aula de doctorado a Linux EEL Renovación parcial con 2 nuevos pcs y reinstalación de los otros 6 con Linux Usabilidad y evitar problemas de seguridad 30 % En curs
EIO: Migració CPD EIO a edifici Vertex EIO Trasllat de tots els servidors a CPD UPC Millorar disponibilitat
 Estalvi energètic
 Poder concentrar els equips de la UTG a un únic lloc
50,00 % En curs
EIO: Traspàs serveis TIC secció industrials a UTG Industrials  EIO, UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGAIB Adaptació dels serveis al model UTG 60 % En curs
ENTEL: Ampliació cabina blades Dell ENTEL Ampliació de 2 nodes cabina CMC Dell per a grups de recerca 40 % Pendent
ENTEL: Migració CPD ENTEL a edifici Vèrtex ENTEL Trasllat servidors a CPD corporatiu al Vèrtex Millorar disponibilitat Estalvi energètic  15 % En curs
ENTEL: Renovació equips aules docents S102 i S104 ENTEL Renovació 24 equipos en 2 aules docents C3 Equips actualitzats i en manteniment 50 % En curs
ENTEL: Renovació Equips Laboratoris docents Telemàtica ENTEL Renovació 24 llocs de treball 50 % En curs
ESAII: Assumir tots els serveis secció ESAII al Campus Nord UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGCNTIC de la secció ESAII al CN Adaptació dels serveis al model UTG 80 % En curs
ETSETB: Adequació del CPD (Racks, Switchos, Servidors) ETSETB Sanejament i ordenació Millorar la gestió física de les infraestructures i minimitzar riscos 80 % En curs
ETSETB: ePlaDoc manteniment ETSETB Adaptació del programa de planificació I calendarització dels nous plans d’estudi 75 % En curs
ETSETB: Google vs sistemes actuals de correu-emmagatzemament-disc compartit ETSETB Tot el PAS i equip directiu i estudiants i professors farà servir Google 80 % En curs
ETSETB: Ravada (Clustering+Proxmox+GPU) ETSETB Evolucionar el producte Millores i seguir roadmap 30 % En curs
ETSETB: Ravada CN – Ravada UPC ETSETB 80 % En curs
ETSETB: Renovació Equips Laboratoris docents Electrònica ETSETB Renovació 12 llocs de treball 50 % En curs
ETSETB: Revisar Esquema de Xarxa Troncal ETSETB ETSETB 50 % En curs
ETSETB: TFE Tribunals ETSETB Millora en la confecció dels Tribunals 50 % En curs
ETSETB: Traspàs del correu pel PAS i bústies compartides a @upc.edu ETSETB Tot el PAS farà servir correu @upc.edu 80 % En curs
FIB: Canvi entorn Cloud UPC a nou Cloud UPC FIB Entorn cloud UPC es discontinua I cal recrear els servidors en producció en el nou entorn. Un cop recreats, fer migració dades. Migració cap a entorn de cloud privat amb millors prestacions 80 % En curs
FIB: Eliminació sistema Lotus Notes (Documentació i BBDD històriques) FIB Arxiu de base de dades històriques i migració de documentació cap a altres entorns (aplicacions específiques, RedMine…) Abandonar entorn obsolet 20 % En curs
FIB: Migració ldap a nou servidor FIB Baixa servidor 5 % En curs
FIB: Migració sistema backup a UPCnet FIB Antic sistema obsolet Migració sistema a un actual i canviar backup cintes a disc 80 % En curs
FIB: Migració wikis de docència FIB Antic sistema obsolet Migració a nou servidor I nou entorn 5 % En curs
FIB: Millores TFM i inclusió de competències al màster de secundària FIB En curs
FIB: Nova aplicació de mobilitat internacional FIB compatible amb Eramus without Papers FIB Proba de Cocepte: TFG vinculat 90 % En curs
FIB: Projecte renovació emmagatzemament en xarxa per a docència FIB El software que utilitzen a docència per connectar-se remotament a les seves dades està obsolet Connexió remota a fitxers per docència. 10,00 % En curs
FIB: Upgrade xarxa FIB a 10Gbps FIB Connexió dels aularis A5, C6, B5 i l'edifici B6 a l'edifici OMEGA i a la troncal a 10 Gbps. Quedarà per una segona fase ampliar imfrastructura commutadors per poder connectar servidors a 10Gbps Increments ample de banda
 Millora de la connectivitat dels laboratoris informàtica
20,00 % En curs
FIS: canvia adreçament públic a privat FIS En curs
FIS: Reorganització dels serveis TIC del departament FIS Reorganització dels serveis TIC que es donen a l'antic departament FEN Homogeneitzar el servei i entorn tecnològic de la resta del departament.
Relleu de tècnic TIC que es prejubila
En curs
FIS: trasllats CPD planta 1 al CPD OMEGA FIS Trasllat del clúster dels grups de física de la planta 1 (històricament Departament FA) al CPD del OMEGA En curs
OE: Assumir tots els serveis secció OE al Campus Nord OE, UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGCNTIC de la secció OE al CN Adaptació dels serveis al model UTG 80 % En curs
RDlab: Actualització d'imatges HPC a Ubuntu 18.04LTS CS tenir els nodes d'execució amb un sistema mantingut LTS Nous programes requereixen noves versions de S.O 25 % En curs
RDLab: Actualització servei de fitxers Lustre a branca 2.12.x CS Tenir el sistema de fitxers a la nova branca LTS Actualitzacions, manteniment, bugs... 50 % En curs
RDLab: Ampliació plataforma de virtualització ONE CS Millora del servei de virtualització Compatibilitat, federació 10 % En curs
RDLab: Jutge 2019 CS, FIB Actualització plataforma JUTGE Ampliació de capacitat i millora del servei 50 % En curs
RDLab: Plataforma BD MaxScale per recerca CS Servei de BD per projectes de BigData Els serveis actuals (MySQL) no escalen 95 % En curs
TSC: Ampliació i redistribució dels CPDs de TSC TSC Ampliació de la capacitat energètica i distribució de la càrrega entre les tres sales de CPD de TSC. Adaptació als requisits de potència energètica per a l'ús massiu d'alta computació, particularment sobre GPUs. 80 % En curs
TSC: Escriptoris virtuals per a laboratoris de recerca TSC Homogeneització dels llocs de treball als laboratoris de recerca del Departament. Entorns de treball unificats i adaptats a les aplicacions de recerca i als seus usuaris. 50 % En curs
TSC: Integració d'OpenStack i Foreman-Puppet TSC 90 % En curs
TSC: Integració LDAP TSC amb LDAP UPC i SSO TSC Integració de les eines del departament en l'entorn LDAP UPC. Utilització de l'usuari únic UPC a totes les aplicacions de la Unitat.. 15 % En curs
TSC: Migració de servei de dades de recerca basat en GlusterFS a CEPH TSC En curs
TSC: Nova plataforma d'emmagatzematge distribuit de TSC TSC En curs
TSC: Sistema d'unificació de logs i monitorització amb Prometheus i ELK TSC Unificar en una sola BBDD els logs i mètriques provinents dels nostres serveis i sistemes. Disposar d'un mètode àgil de la gestió dels logs i mètriques per tal de millorar la prevenció i la resolució de problemes. 10 % En curs
TSC: Unificació de sistemes d'alta computació dels grups de recerca (CALCULA) TSC Integració al servei CALCULA de sistemes de computació de grups de recerca que encara estan aïllats. Proporcionar els avantatges que ofereix la platforma d'alta computació CALCULA als grups de recerca com GPI i RSLAB. 90 % En curs