Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estructura i organització / Unitat Serveis TIC / Projectes en curs Unitat TIC

Projectes en curs Unitat TIC

Projectes en curs i previstos a data 15/12/2022

Projectes comuns o transversals

PROJECTES EN CURS Unitats afectades Descripció Estat
Aplicació gestió de compres de les UTGs 2022 (Cartera de Projectes UPC) Totes Nova aplicació de gestió de compres adaptada al nou marc de desenvolupament aplicacions UPC i amb noves funcionalitats:
- Pilots i posada en producció a 7 UTGs
- Millores usabilitat derivades del pilot
- Millorar eficiència gestió comandes i inventaris, especialment de l'àmbit TIC i tallers
- Millora integració amb Sistemas de Informació Corporatius (integració SAP gestió actius fixos, GDOC)
- Sistema d'ajuda per a la generació de comandes del Pla TIC

95%
Aplicació gestió de compres de les UTGs 2023 (Cartera de Projectes UPC) Totes Evolutiu aplicació de compres UTGs 2023
- Pilots i posada en producció a 2-3 UTGs addicionals
- Noves funcionalitats i millores
Inici 2023. Pendent aprovació cartera projectes 2023
Refactorització aplicació gestió de viatges Totes Nova aplicació de gestió de viatges adaptada al nou marc de desenvolupament de la UPC i integrada amb l'aplicació de compres 5% (continuarà a 2023)
Projecte de documentació UTG Totes Crear entorn per disposar de la documentació tècnica de les diferents unitats. Harmonitzar la documentació de suport tècnic per a actuacions crítiques. 95%
Adequació a ENS Totes Adaptació dels procediments a Esquema Nacional de Seguretat 5% (en fase diagnosi)
Automatització generació imatge windows PC PDI i PAS Tècnic Totes Millora procediment generació imatge windows PC PDI i PAS Tècnic amb MDT per que serveixi per a tots els departaments 95%
Extendre arrencada remota PCs a totes les unitats i perfils Totes Adaptar configuracions PCs i xarxa per poder arrencar remotament tots els ordinadors personals que es pugui.
Incorporar-los al servei TURNITON (antic TESLA)
Informar als usuaris
75%
Pla TIC 2021 PDI i PAS (Recepció i Renovacions equips) Totes Renovació equips PAS i PDI - Recepció, Inventari, Instal·lacions i Renovacions equips aprovats a la convocatòria PlaTIC2021 75%
Pla TIC 2022 PDI i PAS (Peticions i comandes) Totes Renovació equips PAS i PDI - Realització peticions de la convocatòria PlaTIC2022.
- Realització de les comandes (PENDENT que es facin i resolguin les licitacions a nivell de la UPC)
30%
Projecte pantalles senyalització digital per a les unitats Totes Definició del model de servei i instal·lació de les eines Inici 2023. Pilot amb EEL. Pendent definició del projecte a escala UTG
Extendre DAMERO a altres unitats Departaments Adaptació del DAMERO a altres unitats de la UTG o suport per a la elaboració de nova eina No iniciat. Pendent d'estudiar viabilitat


  Projectes específics ambit recerca/departaments

PROJECTES EN CURS Unitats afectades Descripció Estat
Migració correu electrònic dels departaments amb domini propi. AC, TSC, ENTEL, ESSI, CS Valorar pros i contres de la migració dels departaments amb domini propi, aprovació òrgans govern departaments i executar-la si escau. 100% TSC
100% AC usuaris passats . En procés migrar llistes
90% ENTEL (10 usuarios NO quieren migrar)
95% ETSETB.
0% ESSI no iniciat
0% CS no planificat
AC: Millora rendiment sistemes de fitxers compartits AC Estudi i implementació de millora del rendiment dels diferents sistemes de fitxers compartits en xarxa: CephFS, NFS, mètriques, connectivitat 10 Gbps, etc. 90%
AC: Migració relay/Migració a correu UPC AC Optimització del servei de relay de correu 90% (en curs la gestió de llistes de correu)
AC: Redefinició de serveis AC Adequació dels serveis a les necessitats dels grups de recerca 50%
AC: Actualització de WinCenter AC Substitució windows server No iniciat
AC: Avaluació de CephFS (inclós a Millora rendiment sistemes de fitxers compartits) AC Valoració del sistema 95%
AC: renovació del cablejat del D6 (sense labs docència FIB) AC Actualment el cablejat de l'edifici D6 és de categoria 3 i es tractaria de substituir-lo per categoria 6. Els laboratoris de docència s'executen en un projecte separat 10%
AC: Actualització nodes clústers AC Manteniment evolutiu 95%
AC: Actualització Foreman AC Manteniment evolutiu 90%
AC: Actualització nodes cluster Minerva AC Manteniment evolutiu No iniciat
AC: Autenticació als serveis DAC mitjançant LDAP AC Permetre que tots els serveis del DAC puguessin ser autenticats mitjançant les mateixes credencials que usem als diferents serveis UPC No iniciat
AC: Monitorització AC Millora de la monitorització dels serveis i la infraestructura No iniciat
CS-ESSI: Migració servidors Sun Solaris a màquines virtuals GNU Linux CS,ESSI Virtualització, actualització de plataformes:
- anti-spam i antivirus
- correu de sortida
- DHCP (2x)
- DNS (2x)
- impressió CUPS
- intranet
- LDAP (4x)
- llistes de distribució
- login SSH (2x)
- mysql (2x)
- OpenVPN
- postgresql
- samba
- servidors web (2x)
- subversion
25%
CS-ESSI: Migració de les dades d'usuari CS,ESSI Eliminació de la cabina de discs i migració de dades:
- bústies de correu IMAP
- directoris d'usuari no personals
- pàgines web
- llistes de correu
- altres fitxers de configuració
60%
CS-ESSI: NAS per a compartició de dades entre servidors i còpies de seguretat CS,ESSI Adquisició de nou servidor 25%
CS-ESSI: Desplegament d'un tallafocs perimetral CS,ESSI Millorar la protecció perimetral dels serveis No planificat
CS-ESSI: Migració dels equips de treball a direccionament privat CS,ESSI Passar a adreçament privat amb la segmentació que es consideri necessària 10%
CS-ESSI: Migració de les webs d'usuari a serveis UPC CS,ESSI Utilitzar les alternatives que s'ofereixen per evitar tenir-les als servidors locals 10%
CS-ESSI: Migració del correu electrònic als servidors de la UPC CS,ESSI Aprofitament dels serveis corporatius de correu de la UPC No iniciat
CS-ESSI: Migració a Servei Còpies de Seguretat de la UPC CS,ESSI Millora de la seguretat de les còpies amb redundància del servei No iniciat
CS-ESSI: Implantació de TurnItOn CS,ESSI Configurar la xarxa per habilitar el servei i instal·lar als equips personals 5%
CS-EESI: Adaptació imatges d’equips personals CS,ESSI Adaptar a les necessitats específiques del servei 50%
EEL:Migracio de servidors de llicencies EEL Cambiar los servicios de servidor de licencias a servidores dedicados 80%
EEL:Migracio del cluster SGE EEL Buscar e implantar altenativa cluster SGE por otro con actualizaciones 10%
EEL:Actualizar sistemas CentOS 6 de servidores EEL Sustituir sistema CentOS 6 ya que ha quedado sin soporte. 90%
EEL:Actualizar router/firewall del C4 y C5 EEL Sustituir equipo que hace de firewall y router en el C4 y C5 30%
EEL:Peinado del rack de comunicaciones del C4 EEL Peinado del rack de comunicaciones del C4-107 No iniciat. Pendent d'estudiar viabilitat
EEL:Renovacion del cableado de red del edificio C4 EEL Sustituir cableado ethernet ya que el actual es de cat 3 No iniciat. Pendent d'estudiar viabilitat
EIO: Renovació tecnològica electrònica de xarxa EIO (C5) EIO Nova electrònica de comunicacions al C5-EIO No iniciat
EIO: Actuallització servidor apache i mySQL EIO Evitar els riscos de tenir un servidor no actualitzat 30% (continua 2023)
ENTEL: Traspàs del correu @entel.upc.edu a @upc.edu ENTEL Proporcionar el servei de correu de tots els usuaris des del servei de la UPC. 90%
FIS: Reorganització dels serveis TIC del departament FIS Reorganització dels serveis TIC que es donen a l'antic departament FEN PARAT
FIS: trasllats clúster Castelledefels a CPD corporatiu FIS Trasllat del clúster del grup d'astro del Santiago Torres, de Castelldefels a Besòs o CN (segurament serà Besòs) Aturat, sense data d'inici
FIS: trasllat equips i tancament sala tècnica B4-202 FIS Trasllat dels equips a CPD OMEGA i tancament de la sala B4-202 del Departament 50%
FIS:Pla d'actualització de les estacions de treball del PDI amb GNU/Linux FIS Definir una estratègia i polítiques per mantenir els equips de treball dels professors actualitzats (principalment els que estan fora de CN) 40%
FIS: Secrets amb Vault FIS Desplegament de Vault per desar secrets, EAAS i serveis d'autenticació 80%.
FIS: Alternativa a Eduroam FIS Eduroam no funciona; cal una alternativa 100% funcional al Departament. Els diners per invertir en APs d'Eduroam son massa elevats i el Dept. no s'ho pot permetre 80%
FIS: Servidor de logs FIS Desplegar el servidor de logs per complir amb la normativa vigent. 5%
FIS: Desplegament de TurnItOn/WakeOnLan als equips del Departament plantes 0,1 B4-B5 FIS TurnItOn o alternativa 100% funcional amb GNU/Linux Previst durant el 2023
FIS: Traspàs aula E.F a la gestió de la UTGCNTIC Docència (Telecos) FIS Cedir la gestió informàtica de l'aula E.F a l'Escola de Telecos. 80%
FIS: promoure l'us de la clau ssh per accedir als servidors d'entrada al rang 54 (planta 2 fisica) FIS Cal mentalitzar als usuaris del rang 54 sobre la necessitat de tancar l'autenticacio per password. Als usuaris de Windows els resulta dificil incloure la clau al client de SSH Previst durant el 2023
RDlab: Actualització d'imatges HPC a Ubuntu 20.04LTS CS tenir els nodes d'execució amb un sistema mantingut LTS 99%
RDLab: Ampliació plataforma de virtualització ONE CS Millora del servei de virtualització basat en OpenNebula 75%
RDLab: Reestructuració xarxa /rdlab v2.0 CS infraestructua de comunicacion al CPD del Omega 50%
RDLab: Ampliació servei MyDisk CS Millora del rendiment , arquitectura, disponibilitat i capacitat del servei cloud d'emmagatzament i compartició de dades. Integració amb MyTalk. Migració a NextCloud v 20.x 75%
RDlab: Ampliació servei MyTalk CS Millora del rendiment, escalabilitat i capacitat del servei MyTalk-Jitsi. Creació de sales perpètues igravacions directes a MyDisk. 80%
RDlab: Millora del sistema de monitorització (grafana) CS Millorar el servei de monitorització, detecció i reacció 90%
Cluster HA Galera MariaDB 10.6 CS Millora de la capacitat i actualització del servei de BD 90%
RDlab: Xarxa I nfiniband CS Instal.lació de xarxa d'alta capacitat i baixa latència Infiniband 80%
TSC: Integració LDAP TSC amb LDAP UPC i SSO TSC Integració de les eines del departament en l'entorn LDAP UPC. 40%
TSC: Trasllat de servidors de recerca al CPD Omega TSC Muntar el servei de comunicacions i iniciar el trasllat d'equips de computació i emmagatzematge de diversos grups de recerca. 80%
TSC: Ampliació plataforma CEPH TSC Afegir nous nodes al servei d'emmagatzematge de dades 80%
TSC: Plataforma disaster recovery TSC Instal·lació d'un servei de recuperació de desastres al CPD Omega 90%
TSC: Millora climatització CPD D5 TSC Tancament en cub dels servidors per millorar-ne la climatització. 80%
TSC: Actualització del núvol de TSC TSC Posar al dia l’Stack i el CEPH, l'actualització a versions actuals comporta diverses reinstal·lacions del servei en producció. 10%
TSC: Migració de la gestió d’usuaris i serveis a GURU TSC Reemplaçar l'eina interna de gestió d'usuaris i oferir les funcionalitats de gestió de recursos i serveis mitjançant GURU No iniciat
TSC: Millora de la seguretat TIC TSC Elaborar política de bones pràctiques, revisió dels procediments, aplicació de canvis i noves mesures, amb visió holística. 25%
TSC: Gestió de les configuracions dels equips de xarxa TSC Nou sistema de gestió de les configuracions per facilitar una resposta ràpida en cas d'incidents. Inici 2023
TSC: Gestió de secrets TSC Disposar d'una eina amb capacitat de poder guardar secrets i a la vegada tenir una auditoria d'aquests, tot integrat amb OIDC del LDAP del Departament. Inici 2023
TSC: Estudi d’implantació de plataforma per a la recerca basada en OpenOnDemand TSC Millora la experiència d'ús del cluster d'alta computació CALCULA mitjançant la plataforma OpenOnDemand, dotant l'usuari d'una interfície web per poder engegar sota demanda aplicacions interactives, escriptoris remots i tenir accés als seus fitxers. Inici 2023
TSC: Millora de l'estratègia de recuperació davant de desastres TSC Es pretén millorar en resiliència davant possibles caigudes tant de la xarxa com del cloud privat, disposant d'un entorn on tenir els recursos bàsics (secrets, documentació, etc.) des d'on poder començar la restauració. Inici 2023
TSC: Implantació de TurnItOn TSC Aplicació progressiva i sota demanda de la utilitat per engegar i aturar els equips personals. Inici 2023
TSC: Actualització del servei Infopanel TSC Renovació de pantalles i controladors, actualització del programari. Inici 2023

Projectes específics ambit docència/escoles

PROJECTES EN CURS Unitats afectades Descripció Estat
Projecte horaris UPC FIB, ETSETB Aplicatiu de Horaris de la UPC. Des de la UTG es dona suport documental i temps de programació 75% (Continua a 2023)
Equipament Docent 2022 (peticions, licitacions i comandes) FIB, ETSETB Renovació equipament obsolet escoles 2022 25%
Equipament docent aules i WIFI 2021 FIB, ETSETB Renovació equips aules i WIFI 90%
Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a novetats PRISMA nous plans d'estudi integrats FIB, ETSETB 60%
Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a normatives gestió confidencialitat TFEs FIB, ETSETB ETSETB 90%
FIB no iniciat
Web per control d'assistencia a esdeveniments FIB,
ETSETB
No iniciat
ETSETB: Tauler d’estat de les aules híbrides: Per fer pública informació de l’estat i afectacions al servei ETSETB Millorar la informació per la comunitat que en fa ús de les aules híbrides 10% (Continua a 2022 per totes les aules i laboratoris)
ETSETB: Programa de calendarització per UGEGiM ETSETB Calendarització dels procesos d'avaluació, matricula, TFE, etc 75% (Continua a 2023)
ETSETB: Adequació sala direcció ETSETB Adequació de la sala segons requeriments de la direcció per fer-la híbrida i multifuncional (audivisuals) 95% Falta un cable i suport de la càmera
ETSETB: Revisar Esquema de Xarxa Troncal ETSETB ETSETB 90% (Continua a 2023)
ETSETB: Ravada CN – Ravada UPC ETSETB Pilot passar-ho a servei estable i/o redefinir-lo Cartera de Projectes UPC 2023 (redefinit per fer un servei UPC i continua del 2022)
15% ja realitzat al 2022
ETSETB: Estudi estat de les sales ETSETB Preparar pla d’adequacions i inversions 95% (Continua a 2023)
ETSETB: Adequació Sala Multimèdia ETSETB Cal fer una adequació a futur . 95% Se està finalitzant la instal·lació
ETSETB: Millora i adaptació eina TFE pel Grau d'Enginyeria Física ETSETB Queda pendent part de diposit i adaptació a mobilitat 75% (Continua a 2023)
ETSETB: Gestió integral dels PAE ETSETB Aplicatiu per donar suport als Projectes Avançats d’Enginyeria
S'ha fet el necesari per la posada en marxa
75% (Continua a 2023)
ETSETB: Adaptació de nous plans d'estudis: BIOPHAM ETSETB Aplicatiu per donar suport al nou master BIOPHAM 90% (Continua a 2023)
ETSETB: Integració dels convenis de CE amb els TFE ETSETB Canvis en l'avaluació
Pendent de concretar la resta de peticions
25% (Continua a 2023)
ETSETB: Integració signatura electrònica en tots els procesos de l'escola ETSETB S'ha avançat en l'especificació del procediment 50% (Continua a 2022)
ETSETB: Valorar adherir-se al servei UTG de llistes de distribució ETSETB No iniciat
ETSETB: Eramus without Papers ETSETB No iniciat
ETSETB: Vídeos institucionales en Zona Video ETSETB 80%
ETSETB: Nova aplicació d'indicadors ETSETB Iniciar al 2023
ETSETB: Nova intranet ETSETB Iniciar al 2023
Web museu de Telecos ETSETB Web pel museu de la ETSETB dins el genweb 90%
ETSETB: Confeccionar Serveis TIC ETSETB ETSETB Es traspassa al 2023
ETSETB: Moure servidores de llicèncias de Laboratoris d'Electrònica a l'Omega ETSETB Abandonat després de fer l'anàlisi
ETSETB: Migració bústies de correu domini propi cap a GSuite ETSETB 95% (Continua a 2023)
Projecte pantalles per area promoció (amb Xibo) ETSETB No iniciat
Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a novetats PRISMA necessitats especials ETSETB No iniciat
FIB: Implantació del nou Sistema de Informació del Practicum FIB 90%
FIB: Upgrade xarxa FIB a 10Gbps (segona fase) FIB Connexió dels aularis A5, C6, B5 i l'edifici B6 a l'edifici OMEGA i a la troncal a 10 Gbps. segona fase ampliar imfrastructura commutadors per poder connectar servidors a 10Gbps 75% (Continua a 2023)
FIB: Servidor configuració remota per aules FIB Proporciona una forma més dinàmica per fer canvis de configuracions als PCs del laboratori (windows i linux) 80% (Continua a 2023)
FIB:Millora dels sistemes de disaster recovery FIB Instal·lació nou servidor i muntar sistema 10% (Continua a 2023)
FIB: Migració plataforma jutge a nous servidors FIB, CS-RDLAB Migració del jutge a nous servidors adquirits 25% (Continua a 2023)
FIB: Afegir webs a permetre en entorn segur FIB Via la reserva es poden marcar les webs on es necessita accés, però ara
per ara depèn de l'assignatura. Es podria fer més dinàmic i utilitzar el que
ens dóna la API.
No iniciat
FIB: Servei Media FIB: Alternatives a futur FIB Estudiar solucions per substituir el servei de MediaFIB. ZonaVideo (UPC) com alternativa en la gran majoria dels casos i cercar alternatives integrables pels altres 50% (Continua a 2023)
Adequació del flux de TFM a la nova normativa aprovada FIB S'ha aprovat una nova normativa que inclou entre d'altres coses seguiment pels TFM 80%
Generació automàtica de la portada de TFG/TFM FIB 90%
Nou algorisme de tribunals FIB Pel sorteig de gener es refarà l'algorisme de generació de tribunals per garantir un repartiment equitatiu entre departaments 90%
Web museu de la FIB FIB Web pel museu de la FIB amb drupal 9 1%
Passar contingut pantalles CAYIN a XIBO FIB No iniciat
Recollida de documents per l'aplicació d'erasmus FIB Es planteja que els estudiants puguin pujar altres documents que fins ara es demanen via mail. Encara no s'ha fet una reunió inicial per verue que cal No iniciat