Comparteix:

Projectes en curs Unitat TIC

Projectes en curs i previstos a data 15/12/2023

Projectes comuns o transversals

PROJECTES EN CURS Unitats afectades Descripció Estat
Aplicació gestió de compres de les UTGs 2024 (Cartera de Projectes UPC) Totes Evolutiu aplicació de compres UTGs 2024
- Pilots i posada en producció la resta de UTGs de la UPC
- Noves funcionalitats i millores
0%
Refactorització aplicació gestió de viatges Totes Nova aplicació de gestió de viatges adaptada al nou marc de desenvolupament de la UPC i integrada amb l'aplicació de compres 50% (continuarà a projecte cartera 2024)
Adequació a ENS Totes Adaptació dels procediments a Esquema Nacional de Seguretat 5% (en fase diagnosi)
Extendre arrencada remota PCs a totes les unitats i perfils Totes Adaptar configuracions PCs i xarxa per poder arrencar remotament tots els ordinadors personals que es pugui.
Incorporar-los al servei TURNITON (antic TESLA)
Informar als usuaris
75%
Pla TIC 2022 PDI i PAS (Peticions i comandes) Totes Renovació equips PAS i PDI - Realització peticions de la convocatòria PlaTIC2022.
- Realització de les comandes - Finalitzat
-Recepció comandes 90%
90%
Pla TIC 2023 PDI i PAS + WIFIs (Peticions i comandes) Totes Renovació equips PAS i PDI - Realització peticions de la convocatòria PlaTIC2023.
- Realització de les comandes (PENDENT que es facin i resolguin les licitacions a nivell de la UPC)
30%
Suport a remodelació aules Campus Nord i FIB FIB Remodelació aules entresol i aules A5 50%
Gestió de les renovacions alias correu gestionats centralitzadament No iniciat
Integrar GURU i aplicacions UTG amb nova aplicació de grups UPC Totes No iniciat

 

  Projectes específics ambit recerca/departaments

PROJECTES EN CURS Unitats afectades Descripció Estat
AC: Actualització de la xarxa AC Renovació de la infraestructura de xarxa del CPD a 10G En fase d'estudi
AC: Millores instal·lacions CPD AC Estudi canvi Aire Condicionat al CPD de l'edifici D6 En fase d'estudi
AC: Actualització SAI AC Actualitzar el SAI que dona servei a l'edifici D6 En fase d'estudi
AC: Redefinició de serveis AC Adequació dels serveis a les necessitats dels grups de recerca 50%
AC: Actualització de WinCenter AC Substitució windows server No iniciat
AC: renovació del cablejat del D6 (sense labs docència FIB) AC Actualment el cablejat de l'edifici D6 és de categoria 3 i es tractaria de substituir-lo per categoria 6. Els laboratoris de docència s'executen en un projecte separat En fase d'estudi
AC: Autenticació als serveis DAC mitjançant LDAP AC Permetre que tots els serveis del DAC puguessin ser autenticats mitjançant les mateixes credencials que usem als diferents serveis UPC No iniciat
AC: Monitorització AC Millora de la monitorització dels serveis i la infraestructura No iniciat
AC: Actualització servidors AC Actualització servidors infrastructura 80%
CS: Migració del correu electrònic als servidors de la UPC CS Aprovació òrgans govern departaments, preparar script i executar-la si escau. 5% preparats scripts i informació. iniciada migració voluntària
CS-ESSI: Revisió baixes de usuaris i procediments associats CS,ESSI Revisar comptes a donar de baixa i procediments periodics 30%
CS-ESSI: Migració servidors Sun Solaris a màquines virtuals GNU Linux - servidor CUPS CS,ESSI Virtualització, actualització de plataformes:
- impressió CUPS
0%
CS-ESSI: Migració servidors Sun Solaris a màquines virtuals GNU Linux - DNS, DHCP CS,ESSI Virtualització, actualització de plataformes:
- DHCP (2x)
- DNS (2x)
0%
CS-ESSI: Migració servidors Sun Solaris a màquines virtuals GNU Linux - LDAP CS,ESSI Virtualització, actualització de plataformes:
- LDAP (4x)
0%
CS-ESSI: Migració servidors Sun Solaris a màquines virtuals GNU Linux CS,ESSI Virtualització, actualització de plataformes:
-login ssh
- anti-spam i antivirus
- llistes de distribució
- mysql (2x)
- postgresql
- samba
- subversion
30%
CS-ESSI: Migració de les dades d'usuari CS,ESSI Eliminació de la cabina de discs i migració de dades:
- bústies de correu IMAP
- directoris d'usuari no personals
- pàgines web
- llistes de correu
- altres fitxers de configuració
60%
CS-ESSI: NAS per a compartició de dades entre servidors i còpies de seguretat CS,ESSI Adquisició de nou servidor 25%
CS-ESSI: Desplegament d'un tallafocs perimetral CS,ESSI Millorar la protecció perimetral dels serveis No planificat
CS-ESSI: Migració dels equips de treball a direccionament privat CS,ESSI Passar a adreçament privat amb la segmentació que es consideri necessària 10%
CS-ESSI: Migració de les webs d'usuari a serveis UPC CS,ESSI Utilitzar les alternatives que s'ofereixen per evitar tenir-les als servidors locals 30%
CS-ESSI: Implantació de TurnItOn CS,ESSI Configurar la xarxa per habilitar el servei i instal·lar als equips personals 5%
CS-ESSI:inventari equips CS,ESSI 0%
EEL:Migracio del cluster SGE EEL Buscar e implantar altenativa cluster SGE por otro con actualizaciones 10%
EEL:Peinado del rack de comunicaciones del C4 EEL Peinado del rack de comunicaciones del C4-107 5% previst al Nadal
EEL:Renovacion del cableado de red del edificio C4 EEL Sustituir cableado ethernet ya que el actual es de cat 3 No iniciat. Pendent de pressupost
EEL:Sustituir SO CentOS de servidores EEL Cambiar el sistema CentOS de los servidores por otro compatible 10%
EIO: Renovació tecnològica electrònica de xarxa EIO (C5) EIO Nova electrònica de comunicacions al C5-EIO No iniciat
EIO: Actuallització servidor apache i mySQL EIO Evitar els riscos de tenir un servidor no actualitzat 30% (continua 2023)
EIO: Upgrade servidors fitxers a Windows Server 2022 EIO SO actual: Windows server 2012: End of Support Octubre-2023 60%
FIS: trasllat equips servidors, tancament rack i canvi refrigeració sala tècnica B5004 FIS Trasllat dels equips servidors a CPD OMEGA, fer tancament rack i subsituir refrigeració per un pel rack de la sala B5004 del Departament 90%
FIS:Pla d'actualització de les estacions de treball del PDI amb GNU/Linux FIS Definir una estratègia i polítiques per mantenir els equips de treball dels professors actualitzats (principalment els que estan fora de CN) 40%
FIS: Activació 2FA als servidors d'ownCloud dels grups de recerca i del Deparament FIS Desplegament i activació del sistema 2FA d'ownCloud per als servidors dels grups de recerca i del Departament 5%
FIS: Secrets amb Vault FIS Desplegament de Vault per desar secrets, EAAS i serveis d'autenticació 80%.
FIS: Alternativa a Eduroam FIS Eduroam no funciona; cal una alternativa 100% funcional al Departament. Els diners per invertir en APs d'Eduroam son massa elevats i el Dept. no s'ho pot permetre 80%
FIS: Servidor de logs FIS Desplegar el servidor de logs per complir amb la normativa vigent. 5%
FIS: promoure l'us de la clau ssh per accedir als servidors d'entrada al rang 54 (planta 2 fisica) FIS Cal mentalitzar als usuaris del rang 54 sobre la necessitat de tancar l'autenticacio per password. Als usuaris de Windows els resulta dificil incloure la clau al client de SSH Previst durant el 2023
FIS: actualitzar sistema operatiu clusters al CPD Besós FIS Els nous servidors de calcul del grup SIMCON son incompatibles amb el Linux Rocks, que es massa vell. Desplegarem els clusters inca2 i inca amb Debian 11 i el sistema de cues SLURM 70%
RDlab: Actualització d'imatges HPC a Ubuntu 22.04LTS CS tenir els nodes d'execució amb un sistema mantingut LTS 33%
RDLab: Ampliació plataforma de virtualització ONE CS Millora del servei de virtualització basat en OpenNebula 90%
RDLab: Reestructuració xarxa /rdlab v2.0 CS infraestructua de comunicacion al CPD del Omega 50%
RDlab: Ampliació servei MyTalk CS Millora del rendiment, escalabilitat i capacitat del servei MyTalk-Jitsi. Creació de sales perpètues igravacions directes a MyDisk. 75%
Cluster HA Galera MariaDB 10.6 sota 22.04 CS Millora de la capacitat i actualització del servei de BD 50%
RDlab: Xarxa I nfiniband CS Instal.lació de xarxa d'alta capacitat i baixa latència Infiniband 90%
TSC: Integració LDAP TSC amb LDAP UPC i SSO TSC Integració de les eines del departament en l'entorn LDAP UPC. 60%
TSC: Trasllat de servidors de recerca al CPD Omega TSC Muntar el servei de comunicacions i iniciar el trasllat d'equips de computació i emmagatzematge de diversos grups de recerca. 90%
TSC: Actualització del núvol de TSC TSC Posar al dia l’Stack i el CEPH, l'actualització a versions actuals comporta diverses reinstal·lacions del servei en producció. 15%
TSC: Migració de la gestió d’usuaris i serveis a GURU TSC Reemplaçar l'eina interna de gestió d'usuaris i oferir les funcionalitats de gestió de recursos i serveis mitjançant GURU No iniciat
TSC: Millora de la seguretat TIC TSC Elaborar política de bones pràctiques, revisió dels procediments, aplicació de canvis i noves mesures, amb visió holística. 25%
TSC: Millora de l'estratègia de recuperació davant de desastres TSC Es pretén millorar en resiliència davant possibles caigudes tant de la xarxa com del cloud privat, disposant d'un entorn on tenir els recursos bàsics (secrets, documentació, etc.) des d'on poder començar la restauració. 10%

Projectes específics ambit docència/escoles

PROJECTES EN CURS Unitats afectades Descripció Estat
Equipament Docent 2022 (peticions, licitacions i comandes) FIB, ETSETB Renovació equipament obsolet escoles 2022 80% Pendent rebre equips aules i WIFI
Equipament Docent 2023 (peticions, licitacions i comandes) FIB, ETSETB Renovació equipament obsolet escoles 2023 40% finalitzant concursos servidors. Pendent equips aules i WIFI
Aplicació per control d'assistencia a esdeveniments. APUNTAT - QR actes acadèmics FIB,
ETSETB
Aplicació per control·lar assistència a actes acadèmics. Es vol fer genèrica i fent servir el marc de desenvolupament 70% FIB, pendent extensió a ETSETB
ETSETB: Tauler d’estat de les aules híbrides: Per fer pública informació de l’estat i afectacions al servei ETSETB Millorar la informació per la comunitat que en fa ús de les aules híbrides 10% (Continua a 2022 per totes les aules i laboratoris)
ETSETB: Revisar Esquema de Xarxa Troncal ETSETB ETSETB
ETSETB: Millora de la seguretat amb IDS de codi obert ETSETB Disposar d'eines que ens permetin la detecció d'intrusos i malware a la xarxa. Amb un model client/servidor integrat amb els firewalls actuals. (Maltrail, wazuh, SOS, suricata,...) 10%
ETSETB: Adequació i millora de les còpies de seguretat en el marc d'un pla de recuperació de desastres (DRP) ETSETB Estudi, anàlisi i adequació de la política de còpies de seguretat de les dades i dels sistemes. Ens ha de permetre la recuperació de desastres (DPR) en un temps conegut i controlat. 10%
ETSETB: Ravada CN – Ravada UPC ETSETB Adquisició servidor GPU per la UPC
Serveis TIC. Ravada UPC
Cartera de Projectes UPC 2023 no prioritzat
90%
ETSETB: Estudi estat de les sales ETSETB Preparar pla d’adequacions i inversions 95% (Continua a 2023)
ETSETB: Adequació Sala Multimèdia ETSETB Cal fer una adequació a futur . 95% Se està finalitzant la instal·lació
ETSETB: Millora i adaptació eina TFE pel Grau d'Enginyeria Física ETSETB Queda pendent part de diposit i adaptació a mobilitat 99%
ETSETB: Gestió relació PDI amb l'escola ETSETB 99%
ETSETB: Adaptació de nous plans d'estudis: BIOPHAM ETSETB Aplicatiu per donar suport al nou master BIOPHAM 99%
ETSETB: Integració dels convenis de CE amb els TFE ETSETB Canvis en l'avaluació
Pendent de concretar el que s'ha de fer respecte a la resta de peticions
75%
ETSETB: Incorporació dels ODS a la evaluació dels TFE ETSETB Incorporar competencies en ODS per als TFE 10%
ETSETB: Indicadors per comisions acadèmiques ETSETB Nous indicadors de analisis per evaluació i matrícula 10%
ETSETB: Integració signatura electrònica en tots els procesos de l'escola ETSETB S'ha provat en el aplicatiu de PAE 95%
ETSETB: Valorar adherir-se al servei UTG de llistes de distribució ETSETB No iniciat
ETSETB: Eramus without Papers ETSETB No iniciat
ETSETB: Vídeos institucionales en Zona Video ETSETB 80%
ETSETB: Nova aplicació d'indicadors ETSETB Se han inclos nous indicadors i s'han fet millores en la visualització
A finals del 2023 es demana millores en els alfes
Reajust de indicador per suport a l'encarrec docent (EETC)
50%
ETSETB: Nova intranet ETSETB S'ha iniciat la base del sistema per una nova intranet 10%
Web museu de Telecos ETSETB Web pel museu de la ETSETB dins el genweb: En redefinició 90%
ETSETB: Confeccionar Serveis TIC ETSETB ETSETB 10%
ETSETB: Migració bústies de correu domini propi cap a GSuite ETSETB 95% (Continua a 2023)
ETSETB: Projecte pantalles per area promoció (amb Xibo) ETSETB 75%
ETSETB: Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a novetats PRISMA necessitats especials ETSETB No iniciat
ETSETB: Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a novetats PRISMA nous plans d'estudi integrats ETSETB 20%
ETSETB: Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a normatives gestió confidencialitat TFEs ETSETB 90%
FIB: Upgrade xarxa FIB a 10Gbps (segona fase) FIB Connexió dels aularis A5, C6, B5 i l'edifici B6 a l'edifici OMEGA i a la troncal a 10 Gbps. segona fase ampliar infrastructura commutadors per poder connectar servidors a 10Gbps 90%
FIB: Servidor configuració remota per aules FIB Proporciona una forma més dinàmica per fer canvis de configuracions als PCs del laboratori (windows i linux) 90% (Continua a 2024)
FIB:Millora dels sistemes de disaster recovery FIB Instal·lació nou servidor i muntar sistema 20% (Continua a 2024)
FIB: Afegir webs a permetre en entorn segur FIB Via la reserva es poden marcar les webs on es necessita accés, però ara
per ara depèn de l'assignatura. Es podria fer més dinàmic i utilitzar el que
ens dóna la API.
No iniciat
FIB: Web museu de la FIB FIB Web pel museu de la FIB amb drupal 9 50%
FIB: Passar contingut pantalles CAYIN a XIBO FIB 50%
FIB: Recollida de documents per l'aplicació d'erasmus FIB Es planteja que els estudiants puguin pujar altres documents que fins ara es demanen via mail. Encara no s'ha fet una reunió inicial per verue que cal 90%
FIB: Chatbot per informació i orientació acadèmica FIB No iniciat. Pendent veure viabilitat
FIB: Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a novetats PRISMA nous plans d'estudi integrats FIB 20%
FIB: Adeqüació Sistemes de Informació acadèmica de les escoles a normatives gestió confidencialitat TFEs FIB 5%
FIB: Afegir ODSs a TFEs FIB No iniciat. Pendent veure viabilitat
FIB: Guardar infor activitats mentors, aula lliure... i cursos inicials /// tot el que es reconeguin crèdits extres
FIB: Revisió model BYOD - aspectes a millorar en serveis a portàtils estudiantat FIB 20%