Dates de tancament del pressupost 2023

Dates de tancament del pressupost 2023

En aplicació de les bases d'execució del pressupost 2023 i atès el calendari de normativa de tancament de la UPC i les vacances de Nadal, aquest és el calendari previst per realitzar el tancament econòmic 2023 amb suficient antelació i garanties d'èxit.

 

TIPUS DE PETICIÓ DATA LÍMIT
Reserves i compres  reserves de viatges: locomoció, allotjament, inscripcions... 17/11/2023
compres: equipaments, material oficina, llibres…
pagaments en divises: factures, inscripcions congressos…
Presentació de factures i TRs amb data 2023 presentació de factures 2023 a pagar i TRs 01/12/2023
liquidació de viatges realitzats en el 2023
Projectes/ajuts a justificar que finalitzen el 31/12/2023 17/11/2023
Bestretes de viatges a realitzar dietes, locomoció, allotjament, inscripcions… 01/12/2023
Factures a cobrar de convenis i serveis  corresponents a treballs realitzats 
Pagaments a personal extern persones físiques subjectes a retenció de l'IRPF (professionals independents, convidats, membres tribunals de tesis, conferenciants...)
Comunicació de donacions dineràries i d'equipaments rebuts dins 2023
Comunicació de baixes d'equipaments del 2023


Us agrairíem que si teniu prevista alguna despesa que no pugui complir amb qualsevol d'aquests terminis ens ho comuniqueu al més aviat possible per tal de preveure una solució.